Framtidens gymnasieskola kan bli mer flexibel

Publicerad 2 maj 2017
Text: Annika Wihlborg

Christian Olsson, gymnasiechef i Helsingborgs stads skolor.
Christian Olsson, gymnasiechef i Helsingborgs stads skolor.
Christian Olsson, gymnasiechef i Helsingborgs stads skolor, anser att den nya gymnasieutredningen innehåller flera bra förslag som kan höja statusen för gymnasieskolans yrkesprogram. Dessa program ger ofta goda möjligheter till jobb, men har valts av allt färre elever sedan den förra gymnasiereformen introducerades.

– Man bör vara tydlig med att det är möjligt att läsa vidare på högskolan efter slutfört yrkesprogram och att satsa på flera yrkesutgångar på högskoleförberedande program. Ett sådant exempel är ekonomiprogrammet som föreslås ha en inriktning mot handel. Det underlättar för elever som vill börja jobba direkt efter gymnasiet, säger Christian Olsson.
– Nyckelfaktorer för att bedriva en framgångsrik gymnasieskola är en god lärandemiljö där eleverna kan känna trygghet och studiero. Rektorer som vill leda och utveckla lärarnas lärande och högt ställda förväntningar i hela kedjan från politik till elev är andra viktiga framgångsfaktorer. Ytterligare en avgörande faktor, den kanske mest centrala, är att relationen mellan lärare och elev ständigt utvecklas, säger Christian Olsson, som är forskarutbildad biolog i grunden och arbetade som rektor, gymnasiechef och projektchef i Landskrona stad innan han blev gymnasiechef i Helsingborgs stad 2016.

Organisera skolan mer flexibelt
För att förbättra lärarnas villkor är det bra, enligt Christian Olsson, med satsningar som innebär att det verkligen lönar sig att vara en yrkesskicklig lärare. De lärare som inte omfattas av någon lärarlönesatsning måste också ges möjlighet att utvecklas och stärka sin yrkesskicklighet. Christian Olsson tror därför på en nära koppling mellan lönesättning och kvalitet samt att lärarrollen behöver diversifieras och specialiseras mer.
– Man bör även se över möjligheterna att organisera gymnasieskolan på ett mer flexibelt sätt. Den nuvarande läsårsindelningen kan ses över på statlig nivå, det är inte säkert att nuvarande terminsindelning är optimal utifrån samhällets struktur. Jag tycker även att gymnasieskolan bör se över möjligheterna till ett mer flexibelt studieliv som inte nödvändigtvis äger rum på specifika tider på dagtid, säger Christian Olsson.

Satsar på konstruktiv länkning
I Helsingborgs stads kommunala gymnasieskolor läggs ett stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete, bland annat i form av en långsiktig satsning på konstruktiv länkning som baseras på vetenskaplig grund.
– Det handlar om att få en tydlig bild av vilka lärarhandlingar som genererar bättre resultat för eleverna, både vad gäller betyg och på nationella prov, men även i form av minskad frånvaro, bättre studieresultat över tid och färre avhopp från gymnasieskolan. Vi fokuserar också på att utveckla yrkesprogrammen i nära samverkan med det lokala arbetslivet. Det ger eleverna beröringspunkter med den verklighet de ska möta efter skolan och säkerställer att vi verkligen ger dem kompetenser som arbetslivet efterfrågar, säger Christian Olsson.