Systematiskt kvalitetsarbete avgörande för gymnasieskolor

Publicerad 2 maj 2017
Text: Annika Wihlborg

Anders Duvkär, gymnasiechef i Örebro kommun.
Anders Duvkär, gymnasiechef i Örebro kommun.
Enligt Anders Duvkär, gymnasiechef i Örebro kommun, är höga förväntningar på alla elever, samt höga ömsesidiga krav på både elever och alla de som arbetar med våra ungdomar i skolan en grundförutsättning för att bedriva en framgångsrik gymnasieskola.

– Jag tror på tillit och förtroende i styrkedjan. Det är så viktigt med förtroendeskapande relationer mellan elever, lärare, rektor och skolchef. Forskning visar att det ger en positiv effekt på elevernas måluppfyllelse. Alla beslut som fattas måste ha elevernas lärande i fokus. Då skapar man ett positivt arbetsklimat och ett tryggt inlärningsklimat, säger Anders Duvkär, som är ämneslärare i kemi, biologi och naturkunskap. Han har jobbat som lärare i tio år i Östhammar och Uppsala och blev därefter rektor i Västerås, gymnasiechef i Danderyd och är sedan fyra år tillbaks områdeschef för gymnasium och vuxenutbildning i Örebro kommun.
Han menar att ett systematiskt kontinuerligt kvalitetsarbete med ökad resultatanalys, samt att alla skolor arbetar med professionellt kollegialt lärande är andra viktiga faktorer som bidrar till en framgångsrik gymnasieskola.

Behöver rätt förutsättningar
– Rektorer behöver ha rätt förutsättningar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I Örebro kommun arbetar vi med att avlasta våra rektorer med administration och ekonomi så att de kan ägna sig mer åt skolutveckling. I styrkedjan måste vi också ha tillit till varandras olika roller och profession. Jag tror på att sätta bildningsperspektivet högt och att skapa förtroendeskapande trygga lärmiljöer för alla våra elever, säger Anders Duvkär.
– Vi måste fortsätta arbeta med att ha en adekvat lönenivå för våra lärare, det gäller även skolledare, som ju inte ingår i de statliga lönesatsningarna. Vi måste också arbeta för en god arbetsmiljö där lärarna ges bästa tänkbara förutsättningar för att undervisa våra elever. Vi måste ta bort onödiga arbetsuppgifter som inte hör till kärnuppdraget. Jag tror också på att ge ordentligt med möjligheter till en kvalitativ kompetensutveckling. I detta behöver vi hjälp och stöd både från våra huvudmän, men också från staten. Tilliten till lärarnas profession behöver stärkas, här har både skolan, lokalpolitiker, föräldrar och media viktiga roller att fylla, säger Anders Duvkär.

Satsar på kompetensutbildning
De kommunala gymnasieskolorna i Örebro satsar på kompetensutveckling för lärarna i samband med arbetet med en dator per elev. Kommunen har även skapat två nationella spetsutbildningar inom naturvetenskap samt samhällsvetenskap, som startar hösten 2017. I samverkan med Handelskammaren Mälardalens satsning ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” arbetar kommunen för att öka yrkesprogrammens attraktivitet med rättvis och välgrundad information om fördelarna med yrkesutbildning.