Etikettarkiv: Attraktiv

Så ska drömarbetsgivaren vara

Mattias Olsson, gymnasiechef i Kristianstad. Foto: Privat
Mattias Olsson, gymnasiechef i Kristianstad. Foto: Privat

Arbetsgivare som erbjuder en bra lön och som fokuserar på gott ledarskap är mest populära i gymnasielärares ögon. Tidningen Framtidens Karriär – Gymnasielärare hör med en av landets gymnasiechefer hur man kan tillmötesgå de önskemålen.

Bra lön och god löneutveckling toppar listan över de faktorer som gymnasielärare tycker kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. Det visar en undersökning som tidningen Framtidens Karriär – Gymnasielärare låtit göra bland ett slumpvist urval av gymnasielärare. Mattias Olsson, gymnasiechef i Kristianstad, är inte överraskad över resultatet.
– Det är självklart att gymnasielärare vill och ska få betalt för sitt viktiga och komplexa uppdrag. I jämförelse med andra yrken och branscher i samhället tycker jag att lönerna borde höjas ytterligare även om utvecklingen varit förhållandevis god på sistone.

Bra lönenivå
I Kristianstad har man lyckats hålla lönenivån bland lärare på en bra nivå. Mattias Olsson ser även positivt på möjligheten att inom skolans värld kunna premiera särskilda uppdrag eller engagemang med ekonomiska medel. Han menar att den ökade lönespridningen inom lärarkåren varit av godo på så sätt att lönen numera bättre speglar individuella arbetsinsatser. Att ett bra jobb märks i lönekuvertet.
Även bra ledarskap är en faktor som gymnasielärare värdesätter högt hos en arbetsgivare. Åtta av tio av de som besvarat enkäten anger att det är viktigt. Mattias Olsson har full förståelse för det. För lärare är det framför allt rektorn man har i åtanke, tror han. Det pedagogiska ledarskapet har kommit mer och mer i fokus i takt med att förväntningarna på skolan och läraruppdraget förändrats med tiden.
– Här har vi inom förvaltningen en viktig roll för att se till så att rektorerna får utrymme för att leda och stödja lärarna. Det handlar inte bara om att rekrytera de bästa skolledarna utan även att skapa en bra organisation. Även den mest kompetenta rektorn gör mycket liten nytta om hen inte får de rätta förutsättningarna för att verkligen ägna sig åt sin viktiga uppgift som pedagogisk ledare, säger Mattias Olsson.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom gymnasieskolan?

1 Bra lön/löneutveckling
2 Bra ledarskap
3 Bra team/arbetskamrater
4 Möjlighet att påverka din arbetssituation
5 Bra psykisk arbetsmiljö (minskad stress, mental press etc.)
6 Att kunna ägna sig mer åt undervisning
7 Bra fysisk arbetsmiljö (lokaler, ljudnivå, luft)
8 Flexibel och mindre reglerad arbetstid
9 Mindre administration
10 Motiverade/intresserade elever
11 Mindre klasser
12 Bra karriär- och utvecklings­möjligheter
13 Förenklad dokumentation
14 Annat

Årets skolledare startar unik spetsutbildning

Bra teknikkurser lockar tjejer. ”Det viktigaste är en utbildning med hög kvalitet”, säger Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås. Agneta Berliner är vd för ABB Industrigymnasium. Foto: Per Groth
Bra teknikkurser lockar tjejer. ”Det viktigaste är en utbildning med hög kvalitet”, säger Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås. Agneta Berliner är vd för ABB Industrigymnasium. Foto: Per Groth
Hans Jakobsson på ABB Industrigymnasium i Västerås är utsedd till årets skolledare i Sverige. I mars fick han ta emot Stora Skolledarpriset 2018, för bland annat en ”extraordinärt stark drivkraft att hela tiden förbättra sin verksamhet”.

Man anar den extraordinära kraften bakom den nya teknikutbildning som ABB Industrigymnasium startar i höst.
– Kombinationen teknikvetenskap och spets fanns inte tidigare, vilket gjorde mig irriterad, för är det nånstans det behövs spetsutbildning så är det inom teknik, säger Hans Jakobsson.
– Äntligen har den möjligheten öppnats och vi har skräddarsytt en utbildning. Den utgår från stora behov i industrin idag, mot det som kallas smarta system/inbyggda system, uppkopplade till artificiell intelligens i molnet.
Den nya treåriga utbildningen heter ”Teknikspets mot smarta system och produkter”. Eleverna kan välja att även läsa in 30 högskolepoäng under gymnasietiden och alltså ”få en högskoletermin på köpet”. Utbildningen är framtagen i samarbete med Mälardalens högskola och det blir riksintag för de 30 platserna.

Sveriges bästa UF-skola
I motiveringen till Stora Skolledarpriset får Hans Jakobsson också beröm för att han ”genom ett omfattande samarbete med externa partners har gjort sin skola till ett nav för utvecklingen i regionen”. Skolan har sedan länge ett mycket nära samarbete med näringslivet, något som bland annat gett ABB Industrigymnasium titeln Sveriges Bästa UF-skola inom Ung Företagsamhet.
Agneta Berliner, vd för ABB Industrigymnasium, är förstås glad över utmärkelsen:
– Hans är värdefull för vår skolas utveckling och han förtjänar verkligen priset för det utomordentliga arbete han gör, säger hon.
Själv vill Hans Jakobsson dela priset med ”alla på vår skola, elever såväl som lärare och andra vuxna”. Hans ledarfilosofi präglas av ”hög tilltro till varandra, både elever och personal”. Eller som han själv uttrycker det: ”Vi gör varandra bra.”

Trygghet och utmaning
– Att kunna ge trygghet och samtidigt utmana är en konst. Jag hoppas att jag kan det. Och precis som jag ser eleverna som individer, har jag ett ansvar att se varje medarbetare, med olika styrkor och olika behov av hjälp att lyfta de styrkorna, säger Hans Jakobsson.
Han ser rektors delaktighet i det dagliga arbetet som avgörande för ett bra ledarskap.
– Du behöver vara där när det händer och stötta i de processer som pågår. Det är inget man kan följa upp vid läsårets slut. Jag behöver vara närvarande som ledare för att förstå verksamheten och kunna styra den.
ABB Industrigymnasium har rekordmånga flickor på teknikprogrammet, drygt 40 procent! Men på frågan om vilka speciella ”tjejsatsningar” som krävts för att nå dit vill Hans Jakobsson snarare betona vikten av kvalitet.
– Vi har som uttryckligt mål att öka teknikintresset bland flickor och att attrahera fler till vår utbildning. Vi har lyckats med det främst genom att erbjuda en utbildning med hög kvalitet där elever utvecklas och når goda resultat. Då blir det fler tjejer som söker, säger Hans Jakobsson.
– De tjejer som går på programmet är förebilder för elever som är intresserade av skolan och det är mycket viktigt på mässor, öppna hus och prova på-dagar.

Stolta över sina jobb
Agneta Berliner berättar om företagets långsiktiga utvecklingsarbete; Hållbar skola:
– En av våra viktigaste strategier är att vara en attraktiv arbetsgivare, både för de skickliga medarbetare vi har idag och för att rekrytera de allra bästa i framtiden.
– Utifrån diskussioner med medarbetarna arbetar vi bland annat med arbetsmiljö, kompetensutveckling, delaktighet i beslut och att fortsatt utveckla de områden som gör oss stolta över att arbeta på ABB Industrigymnasium, säger Agneta Berliner.

Mycket nöjda medarbetare
Hon säger att den senaste medarbetarenkäten visar att medarbetarna trivs och rekommenderar andra att arbeta på ABB Industrigymnasium. Mycket höga värden ges även för områden som rör klimatet i lärarkollegiet, som till exempel att kunna diskutera öppet och fritt, att lära av och stötta varandra samt att få stöd när så behövs.
– Vi ska naturligtvis vara en attraktiv arbetsgivare även för rektorerna. Att vara rektor är som jag ser det ett av Sveriges viktigaste men också tuffaste arbeten. Att rektorerna får rätt förutsättningar för helhetsansvar och det pedagogiska ledarskapet – det är en strategisk fråga i allra högsta grad, säger Agneta Berliner.

ABB Industrigymnasium
Vi utbildar för en bättre värld
Vi tror på teknik för att lösa globala utmaningar. Teknik för att utvecklingsländer ska få rent vatten. Teknik för att världen ska få förnybar energi. Nya medicintekniska hjälpmedel så att livskvaliteten höjs för många människor.
Mjukare värden behövs också. Vi tror på våra elevers förmåga. Man kan allt man vill. Vi vill ge den övertygelsen till eleverna. Ge dem verktyg för att klara det som de vill åstadkomma. Eleverna utmanas, och vi ser dem utvecklas. Vi tror på samarbete. Mellan elever, lärare och över ämnesgränser. På att samarbetet med företag, kultur och skolor i regionen och världen berikar oss alla. Vi tror på en utbildning som får eleverna att tro på sig själva och respektera andra. Demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska sitta i ryggmärgen.
Vi tror på att hållbar teknik och goda värderingar är en bra kombination för att skapa en bättre värld.

Priser, i urval:
• Stora Skolledarpriset 2018 till rektor Hans Jakobsson, från Sveriges Skolledarförbund.
• Årets UF-skola Västmanland 2017
• Sveriges Bästa UF-skola 2015
• Västerås stads pedagogiska pris 2014 till bland annat skolans lärare Jonas Westerholm.
• Skolans elever har över åren rönt många framgångar inom matematik, fysik, teknik och entreprenörskap.

ABB Industrigymnasium
Grundat år: 1994, som en av Sveriges första friskolor
Orter: Västerås, Ludvika, Sala
Rektorer:
Hans Jakobsson, Västerås
Lena Eliasson, Ludvika
Inga Näslund, Sala
Antal medarbetare: cirka 45
Antal elever: cirka 500
Teknikprogram, språkintroduktion för nyanlända unga samt teknikspetsutbildning.
www.abbindustrigymnasium.se

Vi vill alltid kunna erbjuda fler möjligheter

Joachim Håkansson, förbundschef i Kalmarsunds gymnasieförbund.
Joachim Håkansson, förbundschef i Kalmarsunds gymnasieförbund.

– Viktigaste utmaningen för dagens gymnasieskola är att alla ungdomar påbörjar, fullföljer och når målen, säger Joachim Håkansson, förbundschef i Kalmarsunds gymnasieförbund, där de arbetar hårt för att ständigt kunna erbjuda lärare och elever fler möjligheter.

I Kalmarsunds gymnasieförbund handlar det inte enbart om att erbjuda ungdomar utbildning. Förbundschef Joachim Håkansson menar att uppgiften är betydligt större än så.
– Vårt uppdrag måste omfatta en aktiv och pådrivande roll i syfte att få alla ungdomar att påbörja gymnasiestudier och se till att varje individ ges möjligheter att nå målen för sin utbildning.
För att klara det har verksamheten under senare år arbetat aktivt med att förbättra och stärka samarbetet med grundskolorna i regionen där ett viktigt syfte är att göra övergången till gymnasiet så bra som möjligt.
– Vi arbetar intensivt med att aktivt förebygga och motverka studieavbrott samt med det kommunala aktivitetsansvaret. Andelen elever med examen har ökat de senaste fyra åren, både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen. År 2017 nådde 93 procent av eleverna examen på högskoleförberedande program. Motsvarande siffra för yrkesprogrammen är 90 procent.
En förklaring till de höga siffrorna är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete, vilket Joachim Håkansson menar är en förutsättning för att alla som arbetar i skolan ska kunna ge eleverna en likvärdig utbildning med hög kvalitet.
– Att behålla och rekrytera yrkesskickliga lärare, kollegialt lärande, skickliga pedagogiska ledare och en väl utbyggd elevhälsa är andra framgångsfaktorer.

Fler möjligheter
Verksamheten lovar all personal och alla elever att de alltid kan förvänta sig fler möjligheter av Kalmarsunds gymnasieförbund.
– Vi erbjuder det största utbildningsutbudet i regionen och som arbetsgivare ska vi vara en modern, attraktiv och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av trygghet, trivsel, arbetsglädje och engagemang. Vi har också fastställt en lönepolitisk målsättning för lärarna. Inom två år ska förbundets yrkesskickliga lärare tjäna minst 50 000 kronor i månaden. Det är ett löfte som vi kommer att hålla!
Efter några år med minskade elevkullar är verksamheten inne i en expansiv fas där nästa steg är att bilda ett campus mellan de stora gymnasieskolorna i Kalmar.
– Siktet är inställt på att fortsätta ligga i framkant och ge såväl elever som personal ännu fler möjligheter, fastslår Joachim Håkansson.