Mer tid för planering och arbetsro ger högre kvalitet

Publicerad 15 februari 2018
Text: Marianne Sjöberg

Vad är viktigast för grundskollärarna för att kunna bedriva undervisning med hög kvalitet?
Nästan hälften svarade att de vill använda sin tid på ett mer effektivt sätt som gynnar undervisningen. Ta bort onödig administration och andra uppgifter som idag läggs på läraren.

Ett slumpmässigt urval av grundskollärare i Sverige fick frågan ”Vad är viktigast för att du ska kunna bedriva undervisning med hög kvalitet?”

Mer tid till för- och efterarbete
Häften av de tillfrågade lärarna önskar mer tid till för- och efterarbete av lektioner. Tiden ska finnas för enskilt arbete, men också för samplanering med kollegor. En stor del tar upp det administrativa arbetet som läggs på lärarna. Man anser att det tar för mycket tid från arbetet med eleverna. Även ”onödiga” och ”långa” möten nämns. ”Jag vill göra mitt jobb och inte allt annat” är en återkommande synpunkt. Exempel som ges är att vara rastvakt, lösa konflikter på grund av för få vuxna i skolan, beställa material med mera.

Arbetsro i klassrummet
Mer än en tredjedel av lärarna i undersökningen anser att arbetsmiljön i klassrummet inte är tillfredsställande. Man vill ha mindre grupper med motiverade och intresserade elever. Många menar att man tidigt behöver ge stöd och pedagogisk hjälp till de elever som inte kan integreras i vanlig klass av olika anledningar. Man vill ha ”undervisningsbara” elever som vet hur man uppför sig, kommer mätta och utvilade till skolan så att de kan fokusera på inlärningen.
För att få ett team som sätter eleven i centrum behövs samarbete mellan olika yrkesgrupper på skolan, men också stöd från föräldrarna menar många. Högre personaltäthet, elevvårdsteam, samplanering, föräldrar som stödjer och respekterar lärare och övrig personal är några av de förslag man anger för att höja kvaliteten på undervisningen.

Tillgång till bra undervisningsmaterial
En stor del av de tillfrågade efterlyser bra material samt tillgång till funktionella lokaler. Man menar att om det finns ett komplett digitalt läromedelsmaterial med planeringar, färdiga digitala presentationer, provuppgifter och bedömningsmanualer är förarbetet klart. Det ger lärarna möjlighet att lägga mer tid och fokus på en bra undervisning.

Tydligt ledarskap
Ett tydligt och pedagogiskt ledarskap anges också som en viktig del för att kunna bedriva undervisning med hög kvalitet. Man menar att ledningen ska vara lyhörd och flexibel i sitt ledarskap. Man vill också ha en ledning som styr och utvecklar skolan för framtiden. En synlig ledning som rör sig ute i verksamheten ger också en känsla av samarbete och stöd på alla plan.

Viktigast för undervisning med hög kvalitet
1. Mer tid för planering och efterarbete, mindre administration.
2. Arbetsro i klassrummet.
3. Samarbete och stöd av kollegor, föräldrar och skolledning.
4. Tillgång till bra undervisningsmaterial.
5. Tydligt och pedagogiskt ledarskap.