Presentation
Framgångsrik skola

Var med och driv skolutveckling i Västerås!

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Per Groth
Utvecklingsgruppen på Skiljeboskolan består av (från vänster, stående): Louise Rickman, SO, Jessica Forsberg, bild, Ulla-Karin Mårdh, rektor, Tina Dahlström, specialpedagog, Hanna Segerström, svenska och tyska och Ani Wartanian, SO och engelska. Sittande framför: Maria Rappinger Davies, SO och svenska och Frida Bar-Sawme, NO, och matematik. Foto: Per Groth
Utvecklingsgruppen på Skiljeboskolan består av (från vänster, stående): Louise Rickman, SO, Jessica Forsberg, bild, Ulla-Karin Mårdh, rektor, Tina Dahlström, specialpedagog, Hanna Segerström, svenska och tyska och Ani Wartanian, SO och engelska. Sittande framför: Maria Rappinger Davies, SO och svenska och Frida Bar-Sawme, NO, och matematik. Foto: Per Groth

I Västerås stad tar man utvecklingsarbetet på allvar. Här är det forskning och evidens som styr och lärarna är i högsta grad delaktiga i arbetet för att skapa en framgångsrik skola.
– Nu kan vi lägga fokus på rätt saker. Många lärare har längtat efter att jobba så här, säger Tina Dahlström, specialpedagog på Skiljeboskolan.

Det var för två år sedan som ledningen för grundskolan i Västerås stad beslutade att ta ett gemensamt grepp om utvecklingsarbetet. Man skapade vad som kallas en GPS, som står för Gemensam pedagogisk styrning/ stöd. I den har aktuell forskning om undervisning, ledning, skolorganisation och annat sammanställts och den bildar en gemensam ram för alla grundskolor i staden. Målet är att höja skolornas kvalitet och förbättra elevernas resultat.
– Vi hade fallande resultat i staden och såg att skolorna spretade åt olika håll. Därför ville vi skapa en skola med gemensamma mål, delaktighet, ökad professionalism och tydlig fokus på resultat, berättar Ulla-Karin Mårdh, rektor för Skiljeboskolan, som tillsammans med medarbetarna påbörjade resan mot ett systematiskt utvecklingsarbete redan för fyra år sedan.
Grunden i GPS:en är att den ska vara baserad på forskning, så att alla beslut har stöd i evidens. GPS:en fungerar lite som en manual, där aktuell, högkvalitativ forskning finns sammanställd och lättillgänglig.
– Det finns ju ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. Vi fattar inga beslut på vinst och förlust, utan har stöd i det man utifrån forskning vet verkligen fungerar. Allt vi gör är välgrundat, säger Maria Rappinger Davies, som är lärare i svenska och SO, och liksom Tina är en av de lärare som ingår i Skiljeboskolans utvecklingsgrupp.

Tydlig uppdelning
En viktig del av utvecklingsarbetet är att Skiljeboskolan numera har en tydlig uppdelning i drift respektive utvecklingsarbete. På skolan, som är testpilot för denna modell, sköter en samordningsgrupp driften, och den leds av en avdelningschef som inte är pedagog. Sedan är det en utvecklingsgrupp bestående av rektor, sex lärare och en specialpedagog som ägnar sig åt utvecklingsfrågor.
– Det finns många fördelar, inte minst att varje grupp får ägna sig helhjärtat åt sitt område. Annars finns alltid en risk att de dagliga driftsfrågorna tar över från de mer övergripande, långsiktiga utvecklingsfrågorna. Att vi har olika kompetenser tillför mycket, säger Ulla-Karin.
I utvecklingsgruppen identifieras och analyseras områden som behöver utvecklas, och möjliga lösningar tas fram. Representanterna från gruppen träffar sedan regelbundet samtliga pedagoger på skolan i lärgrupper för att på djupet diskutera lösningsförslag och arbetet framåt.
– Då får alla lärare verkligen tid att diskutera viktiga frågor på ett prestigelöst och konstruktivt sätt. Det utvecklar också det kollegiala lärandet mycket. Det finns ett stort engagemang och detta är något som många lärare har längtat efter, säger Tina.

Varje skola unik
Det finns en mångfald av grundskolor i Västerås stad och alla har sina egna förutsättningar och brottas med sina egna utmaningar. Därför är GPS:en ett ramverk, som ger stöd men inga absoluta direktiv.
– Varje skola får hitta sin arbetsform, som fungerar just där. Det här sättet att jobba ger verktyg och systematik för att hantera både de vardagliga utmaningarna och den pedagogiska utvecklingen. Sedan vet rektor och medarbetare på de enskilda skolorna bäst vilka deras egna utvecklingsområden är och hur de vill jobba med dem, säger Ulla-Karin.
På Skiljeboskolan ser man redan effekter av utvecklingsarbetet. Det finns ett starkt engagemang bland medarbetarna för den tydliga, nya organisationen och arbetet i lärgrupperna har fått en mycket positiv respons. Många lärare uppskattar att de kan vara delaktiga och driva skolutvecklingen. Ett gemensamt språk och ökad professionalism är andra tydliga förbättringar.
– Delaktigheten skapar en bra kultur och en stark vi-känsla. Dessutom har vi fått verktyg som vi tar med oss ut i klassrummet, säger Maria. För oss lärare är det fantastiskt att få vara med och driva utvecklingsarbetet och vi ser verkligen att det gör skillnad.

Västerås stad

I Västerås stad arbetar grundskolan utifrån en forskningsbaserad GPS, där aktuell forskning om framgångsrik undervisning, ledning, organisation med mera sammanställts. Detta bildar den gemensamma inriktningen mot förbättrade resultat i grundskolan. Tanken är att GPS:en ska genomsyra skolverksamheten för att öka chansen till en mer likvärdig utbildning och tydligare gemensamma mål.
Här är du som lärare lyssnad på och du kan påverka och driva utvecklingen, i en kultur som präglas av förbättringsvilja och delaktighet.

Nyfiken? Läs mer på: www.vasteras.se