Extra stöd och speciallärare viktigt för att elever ska bli godkända

Publicerad 2 maj 2017
Text: Hanna Engström

Många gymnasielärare upplever att de inte har rätt förutsättningar för att deras elever ska bli godkända. 61 procent av gymnasielärarna har inte har tillgång till de resurser som krävs för att alla elever ska bli godkända.

De som kände att det rådde brist på resurser fick följdfrågan ”Vad saknas för att alla dina elever ska bli godkända?” En majoritet svarade att de behövde fler speciallärare och individuellt stöd till vissa elever.

Stöd och specialpedagogik
Många i undersökningen anser att det behövs fler speciallärare och extra stöd för vissa elever, exempelvis de med diagnoser. Man vill kunna möta elever med särskilda behov och saknar i dagsläget tillgång till de stödresurser som eleverna behöver. Det krävs fler specialpedagoger och stödpersonal i undervisningen, många elever behöver hjälp såväl kunskapsmässigt som studiemetodiskt.

Tid för eleverna
Ett stort antal lärare uttryckte att de vill ha mer tid för varje elev. Vissa elever behöver mer tid än andra och man kan behöva ”tid att ge mer individuella anpassningar”. Ett flertal lärare efterfrågar utökade undervisningstimmar för att hinna se och kunna hjälpa varje elev på gymnasiet.

Elevens ansvar
Nästa kategori i undersökningen handlar om elevens egen motivation och intresse. En lärare poängterar vikten av ”elevernas vilja att anstränga sig och ta till sig den kunskap som krävs för att bli godkänd”. Det är svårt om eleverna inte har någon egen drivkraft. Disciplin, tydliga regler och krav är viktiga aspekter. ”Nu finns bara elevers rättigheter” säger en person.

Mindre klasser
Slutligen är det flera som understryker att klasserna i gymnasiet är för stora. För att kunna hjälpa eleverna till godkända betyg behöver grupperna bli mindre. Vilket i sin tur också möjliggör mer tid för varje elev. En möjlighet är även att dela upp en större klass i mindre grupper eller införa tvålärarsystem.

Har du tillgång till de insatser som krävs för att alla dina elever ska bli godkända?
godkanda_graf
Det här behövs för att alla elever ska bli godkända
1. Extra stöd och fler speciallärare
2. Tid för varje elev
3. Elevens motivation och prestation
4. Mindre klasser