Lärarförbundet är positiva till många av skolkommissionens förslag

Publicerad 2 maj 2017
Text: Annika Wihlborg

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Foto: Peter Jönsson
Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Foto: Peter Jönsson
I mitten av april överlämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande, sina förslag på åtgärder som ska leda till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan till regeringen.

Skolkommissionen är en utredning som tillsattes av utbildningsministern våren 2015. Skolkommissionen har lagt fram förslag som ska stärka den svenska skolan. Det handlar om hur skolan ska styras, hur finansieringen av skolan ska gå till och vilka åtgärder som krävs för att skolan ska utvecklas ännu mer.
– Jag efterlyser blocköverskridande överenskommelser och ett ökat politiskt ansvarstagande för skolan, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, en av ledamöterna i Skolkommissionen.

Upp till politikerna att förvalta
– Jag är extra stolt över att slutbetänkandet innehåller flera förslag som ökar lärarprofessionens inflytande över skolans utveckling och som säkrar möjligheten för oss lärare och ledare att utvecklas i vår yrkesroll under hela arbetslivet. Nu är det upp till politikerna att förvalta det arbete som vi inom profession och forskning tagit fram. Kan man enas om pensioner och kanoner måste man kunna enas också om skolan, säger Johanna Jaara Åstrand.
En bärande punkt i slutbetänkandet är professionsprogrammet, som ska främja lärares och skolledares professionella utveckling och samtidigt bidra till positiva effekter på elevers kunskapsutveckling. Johanna Jaara Åstrand anser att ett professionsprogram ger en unik och positiv möjlighet att skapa den hållbara struktur för lärares och skolledares professionsutveckling som Lärarförbundet länge arbetat för.

Positivt inställda till lottning
Kommissionen föreslår även ett riktat statsbidrag till skolor baserat på sannolikheten att eleverna når kunskapsmålen. Om sannolikheten är låg blir beloppet per elev högt och vice versa. Lärarförbundet ställer sig positivt till förslaget, men anser att det riktade statsbidraget bör gå till kommunerna snarare än till specifika skolor.
– Vi är även positivt inställda till kommissionens förslag att huvudmän ska verka för en allsidig social sammansättning, att aktivt skolval ska införas och att kötid inte längre ska få användas som urvalsregel för fristående skolor, istället ska lottning tillåtas. Att införa aktivt skolval utan att samtidigt avskaffa kötiderna till fristående skolor vore dock inte ett bra förslag, säger Johanna Jaara Åstrand.
Lärarförbundet är positivt till kommissionens förslag om en regionalisering av Skolverket eftersom det kan förbättra stödet till de skolor och huvudmän som behöver stöd från nationell nivå. Lärarförbundet tycker att ambitionen är den rätta i förslagen om att lärare och skolledare ska få bättre förutsättningar att ägna sig åt kärnuppgifterna, men tyvärr präglas kommissionens förslag i alltför hög grad av att det tillförs uppgifter, utan att några tas bort.