Alla skolor måste få rätt förutsättningar att lyckas

Publicerad 7 april 2016
Text: Anette Bodinger

Inger Pripp, grundskoledirektör i Stockholms stad.
Inger Pripp, grundskoledirektör i Stockholms stad.
– I framtidens grundskola hoppas jag att vi lyckats bryta den segregation som finns idag. Förhoppningen är också att morgondagens skola har återfått sin rättmätiga auktoritet i samhället, säger Inger Pripp, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Segregationen i Stockholm har ökat snabbt under senare år. Något som inte minst påverkar skolorna i kommunen.
– Vårt viktigaste uppdrag är att se till att alla elever oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar når de uppsatta målen. För att klara detta behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare och kunna attrahera duktiga medarbetare, såväl skolledare som lärare och andra pedagoger samt övrig personal, säger Inger Pripp.
De ökade samhällsklyftorna menar hon har försvårat för skolorna att klara sitt uppdrag.
– Därför måste vi våga pröva något nytt, vilket kräver ett öppet och tillåtande klimat och en organisation där vi lär av varandra.
Den senaste tidens ökade andel nyanlända elever har inneburit särskilda och ökade krav, inte minst på huvudmännen.
– Det handlar bland annat om hur vi bedriver undervisningen för de som haft skolgång, kontra de som inte har haft det. Ett sätt att öka måluppfyllelsen kan vara undervisning på modersmålet i alla ämnen, förutom i svenska och engelska. Fler lärare som har utbildning i svenska som andraspråk kan vara ett annat sätt att möta den nya verkligheten.

Olika vägar
Inger Pripp påpekar att elever i behov av särskilt stöd är en annan grupp där måluppfyllelsen inte är optimal.
– Vi behöver fler lärare med special­pedagogisk kompetens för att kunna möta elevgruppens speciella behov.
Ett första steg mot att fler elever ska klara målen är att varje skola måste fundera över vad just de har för utmaningar.
– Det måste till en ordentlig analys. Sedan tror jag att krav och förväntningar måste vara höga. Det kan vara så att vi sätter ribban för lågt, det finns forskning som tyder på att vi över tid har gjort just det.
Ett känt faktum är att skolor med god studietradition, där många elever vill prestera bra, också är skolor där de flesta eleverna lyckas fint – eftersom de har goda förebilder.
– Det finns skolor där inte tillräckligt många elever är intresserade av att få bra betyg vilket skapar en negativ trend. Om man inte har med sig en god studietradition hemifrån måste skolan kunna gå in och kompensera eleverna för detta.
Viktigt är också att varje skola måste utforma sin verksamhet utefter de elever de har.
– Vi har en vision om en sammanhållen stad, det kan uppfattas som att alla ska göra lika. Men andemeningen är att vi ska lyckas lika bra med alla. Som grundskoldirektör är en av mina viktigaste uppgifter att se till att alla skolor får rätt förutsättningar att lyckas. Vägen dit kan se olika ut, men målet är detsamma.