Grundskollärarnas råd till utbildningsministern

Publicerad 7 april 2016
Text: Hanna Engström, Foto: Fredrik Hjerling

Lärarnas råd till utbildningsminister Gustav Fridolin.
Lärarnas råd till utbildningsminister Gustav Fridolin.
Lönen är en viktig faktor – av ekonomiska skäl och för att känna sig uppskattad. Inställningen bland ett slumpmässigt urval grundskollärare är inget undantag. Hälften av lärarna skulle prioritera höjd lön om de satt som utbildningsminister. Mindre administration, möjlighet att kunna lägga mer tid på undervisning och fler lärare respektive färre elever per klass var andra prioriterade frågor.

Lönefrågan dominerade tydligt och dök upp i vartannat enkätsvar. Samtidigt genomsyrades undersökningen av en önskan att kunna ägna sig åt kärnan i läraryrket. Mindre administration, utökade resurser och bättre uppbackning var återkommande svar på frågan ”Om du skulle vara utbildningsminister, vilka beslut skulle du prioritera då?”

”Låt lärare vara lärare”
Ett flertal lärare nämner hög arbetsbelastning. I synnerhet administrativa uppgifter upplevs som betungande och tidskrävande. Det finns en uttrycklig önskan om att få ”utföra kärnuppgifter”. Ofta förväntas lärarna ta sig an en mängd olika arbetsuppgifter – dokumentering, administrativa sysslor, it-support, konflikthantering, att vakta på raster – allt detta utan att undervisningen får bli lidande. För mycket administration och hög arbetsbelastning togs upp 46 respektive 31 gånger. Tillsammans utgör de en fjärdedel av svaren. En lärare skrev bestämt: ”Låt mig få undervisa!”

Fler vuxna, färre barn
Nästa viktiga punkt, som utgjorde en lika stor del av svarsfrekvensen som ovanstående, var en önskan om att ha fler lärare eller färre elever per klass. Dessutom uttryckte man ett behov av fler vuxna i skolan, inte bara lärare. Personal såsom fritidsledare, kuratorer och speciallärare spelar en viktig roll och underlättar för lärarna då de kan fokusera mer på undervisningen. I synnerhet resurser till barn med särskilda behov ses som viktigt. Bättre arbetsmiljö och ökade anslag till skolan nämns av flera lärare. Att förstatliga skolan kommer också upp som förslag.

Höj statusen och ge mandat
Slutligen vill lärarna se att statusen på yrket höjs och att man som lärare får utrymme att verka i sin yrkesroll. Man vill kunna ställa krav på både elever och vårdnadshavare. Det handlar om att öka förtroendet för lärarna och att de får befogenhet att undervisa och kan ställa krav.

Fem i topp bland önskvärda åtgärder
1. Höjd lön
2. Sänkt arbetsbelastning och minskad administration
3. Fler lärare och vuxna i skolan
4. Färre elever i klasserna
5. Ökad status för läraryrket