Högre lön stärker läraryrkets attraktionskraft

Publicerad 7 april 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Peter Jönsson

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.
Högre lön, bättre löneutveckling och mer tid åt undervisning. Det är enligt grundskollärarna 3 viktiga faktorer som skulle göra deras yrke mer attraktivt. Det visar en färsk undersökning bland slumpmässigt utvalda grundskollärare.

– Det är inte överraskande att 86 procent av lärarna anger högre lön och 80 procent en bättre löneutveckling som de viktigaste faktorerna för att öka läraryrkets attraktivitet. Lärarlönerna har släpat efter under alldeles för lång tid och även om det börjar rättas till så motsvarar inte löneläget varken utbildningens längd eller yrkesansvaret. Undersökningsresultatet speglar överlag de undersökningar vi själva genomfört. Lärarnas svar bekräftar också det jag får höra när jag träffar lärare runtom i landet: lönen måste upp, arbetsbelastningen ner och tiden för att planera och utveckla undervisningen måste säkras, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Hon efterlyser bland annat ett nationellt forsknings- och utvecklingscenter som tar ett helhetsgrepp om lärares livslånga kompetensutveckling. Att stärka alla lärares rätt till kontinuerlig kompetensutveckling är även det en nyckelfråga i arbetet med att stärka yrkets attraktivitet. Ytterligare en strategiskt viktig fråga för grundskolläraryrkets framtid är, enligt Johanna Jaara Åstrand, att den nationella digitaliseringsstrategin behöver få genomslag i skolorna så lärare ges utökade möjligheter att använda digitala verktyg i sin undervisning.

Pedagogik och forskning
En avgörande faktor för att höja läraryrkets status är, enligt Johanna Jaara Åstrand, att hela samhället bestämmer sig för vilken inställning de vill ha till lärarkåren.
– En faktor som kan bidra till yrkets status på sikt är en närmare och mer självklar koppling mellan den pedagogiska verksamheten och forskning på området. Ytterligare en nyckelfaktor för yrkets status är att politiker ger skolledare och lärare mandat och förtroende att agera utifrån sin profession och lita på vår yrkeskunskap, säger hon.
De mest betydelsefulla ambassadörerna för läraryrket är förstås lärarna själva. När de är nöjda med sitt yrkesval och med stolthet kan beskriva sin yrkesvardag kan de agera ambassadörer och få fler att vilja satsa på läraryrket.
– Lönen är förstås en mycket viktig fråga för läraryrkets kort- och långsiktiga status bland såväl befintliga som presumtiva lärare. Vi vet att löneläget är den enskilt mest avgörande skälet till varför unga väljer bort yrket och lärare väljer att lämna yrket innan pensionsåldern. I undersökningsresultatet antyder många lärare också att de känner sig pressade av den höga arbetsbelastningen, i synnerhet av arbetsuppgifter som inte har med den pedagogiska verksamheten att göra. Mer måste göras för att avlasta lärarna och minska belastningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Tillvarata lärarnas yrkesstolthet
Hon menar att administrativa lärarassistenter kan bidra till att avlasta lärarna så de kan ägna mer tid åt att utveckla undervisningen, och tillägger att många lärare känner sig frustrerade när de fastnar i arbetsuppgifter som inte relaterar till den pedagogiska verksamheten.
– Det finns en omfattande yrkesstolthet i lärarkåren som förtjänar att få blomma ut. Som lärare vet du vilken skillnad du kan göra när rätt förutsättningar finns på plats. Genom att visa tillit till lärarnas kompetens och förmåga att avgöra vilka resurser och insatser som krävs för att samtliga elever ska kunna utvecklas och ta till sig den undervisning som bedrivs, så kommer kunskapsresultaten att vända. Skiljelinjen mellan politikers och professionens ansvar måste tydliggöras. Politiker har en viktig uppgift i att försäkra sig om att rätt förutsättningar finns på plats och följa upp verksamheten. Skolledares och lärares bedömningar av exempelvis specialpedagogiska insatser måste tas på större allvar så varje elev kan få den undervisning och det stöd den har rätt till, säger Johanna Jaara Åstrand.
För att vara en attraktiv lärararbetsgivare så handlar det lika mycket om att värna nuvarande lärare som att attrahera nya, och ska det lyckas måste lärare värdesättas betydligt högre än idag.
– För att komma tillrätta med löneutvecklingen för alla lärare krävs att politiker, kommuner och fristående skolor är beredda att agera långsiktigt och genomföra de prioriteringar som krävs. En proaktiv, medveten lönepolitik och personalpolitik som visar att man värnar om och värdesätter sin lärarkår högre behövs definitivt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vad anser du skulle göra ditt arbete som grundskollärare mer attraktivt?

attraktiv_graf