Presentation

Kungsbacka tar initiativ i skolutveckling

Publicerad 7 april 2016

Lars Clemensson och Anette Liedström Hjorth från Kungsbacka kommun. Foto: Jeanette Utell
Lars Clemensson och Anette Liedström Hjorth från Kungsbacka kommun. Foto: Jeanette Utell
Kungsbacka har bestämt sig för att minska gapet i resultat inom och mellan skolor och få fler elever som är behöriga till gymnasiet. Kunniga och engagerade lärare och skolledare är navet i arbetet.

– Kungsbacka har under flera års tid stadigt förbättrat sina resultat, men varje elev som inte når målen är ett misslyckande för oss, säger förvaltningschef Anette Liedström Hjorth, som tog initiativ till ett forsknings- och utvecklingsprojekt som nu omfattar alla sex halländska kommuner. Även Region Halland och lärarutbildningen vid högskolan i Halmstad deltar. Projektet kallas From Great to Excellent.
– I projektet kommer vi att fokusera på att minska olika gap men framförallt på gapet mellan varje elevs resultat och elevens kapacitet. Alla vi som arbetar med utbildning ansvarar på våra olika nivåer för att eleven når så långt det är möjligt.
En del av projektet är att lära av framgångsrika skolnationer och i höstas reste en delegation till Kanada. Landet har många sociala likheter med Sverige och är på flera sätt ett föredöme vad gäller skolan. Man har på bara sex år vänt en negativ resultatutveckling och placerar sig idag i topp inom samtliga kunskapsområden i Pisas senaste mätning. Kanada har även de minsta skillnaderna mellan de bäst och sämst presterande eleverna.
– En central del som vi tog med från resan är att hela organisationen genomsyras av tankesättet att ha en positiv förväntan på eleverna. I Kanada säger de inte att en elev har misslyckats, de uttrycker det istället som att de ännu inte har lyckats stödja eleven så att hen lyckas. Det är lärarna som har makten och möjligheten att påverka elevernas lärande och varje lektion räknas, säger verksamhetschef Lars Clemensson. Skolorna i Kanada använder också föräldrarna mer som resurs, det kan vi utveckla även här.

Innovationsfond
Nu arbetar kommunen med att skapa en innovationsfond för måluppfyllelse, där skolor stimuleras att ta fram idéer för förbättring och utveckling. Måluppfyllelse handlar inte bara om betyg, utan om elevens hela utveckling. Nytt efter Kanadaresan är resultatdialoger med skolor, där verksamhetschefer tillsammans med rektorerna går igenom elevers resultat för att tidigt fånga upp de med svårigheter att nå målen. Ett konkret resultat är också att från i år erbjuda ferieskola i kärnämnena under alla lov.
– Vi vill inte pådyvla skolorna olika insatser uppifrån utan föra en ömsesidig dialog för att kunna prioritera och sätta in resurser där de behövs, säger Lars Clemensson.
Inom projektet From Great to Excellent spelar lärares insatser stor roll – medskapandet är den viktigaste faktorn eftersom det är i skolvardagen utvecklingsarbetet genomförs.
– Hos oss får lärare och skolledare makten att förändra och sporras till att tänka nytt, avslutar Anette och Lars. Det handlar om ledarskap på alla nivåer och att få drivas av en passion för utbildning.

Kungsbacka kommun
Kungsbacka har stort fokus på att utveckla en förskola och skola som vilar på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens. Vi erbjuder kompetensutveckling och karriärvägar i syfte att höja kvaliteten och stimulera våra medarbetare. Mer information om Kungsbacka och From Great to Excellent finns på www.kungsbacka.se

www.kungsbacka.se