Presentation

Lyhört och dynamiskt i Sandviken

Publicerad 7 april 2016

Birgitta Wikström, rektor för Hedängskolan 7–9, Kungsgårdens skola och Alsjöskolan i Sandviken. Foto: Mikael Bergling
Birgitta Wikström, rektor för Hedängskolan 7–9, Kungsgårdens skola och Alsjöskolan i Sandviken. Foto: Mikael Bergling
I Sandvikens kommun finns en klar målsättning om att öka elevernas inflytande och delaktighet i sitt lärande. Förutsättningarna för måluppfyllelse är att skapa nya och bättre lärmiljöer för både elever och pedagoger samt stärka medarbetarnas kompetens.

Ända sedan 1990-talet har Sandvikens kommun haft en ambition om att använda tekniska hjälpmedel som pedagogiska verktyg i undervisningen. Under åren som gått har flera uppföljningsprojekt genomförts med syfte att kvalitetshöja framtida skolformer och den pedagogiska undervisningen med fokus på elevens lärande och ökad jämställdhet.
– Det är viktigt att hänga med i de förändringar som sker i vår omvärld. Därför har vi satsat hårt på att skapa möjligheter till en likvärdig skola och öka tillgängligheten till IT och digitala resurser. Som ett led i detta genomförde vi 2009 ett pilotprojekt för att utvärdera en satsning på en-till-en inom kommunen. Projektet föll väl ut och idag siktar vi på att bli den bästa IT-kommunen i Sverige, berättar Birgitta Wikström, rektor för Hedängskolan 7–9, Kungsgårdens skola och Alsjöskolan i Sandviken.

Hantverket i klassrummet viktigt
Wikström understryker att ett sådant mål baseras på en samsyn i hela kommunen, såväl inom politik och förvaltning som hos rektorer och lärare.
– I grund och botten har jag som rektor en viktig roll för att skapa förutsättningar för mina lärare att känna sig trygga att våga utvecklas. Digitala lösningar är ett starkt hjälpmedel men det är själva hantverket i klassrummet som leder till den förbättring vi vill ha.

Fyra förbättringsperspektiv
En annan aspekt av Sandvikens utvecklingsresa är det utvecklingsprogram 2016–2020 som nyligen antogs av kommunen. Programmet kretsar kring de fyra perspektiven barn och elevers inflytande och lärande, medarbetaren, arbetsgivaren och IT i lärande (nästa generations lärande) och hela satsningen är grundad i återkoppling från medarbetarna. De omfattar olika infallsvinklar, inklusive relationer, samverkan och formativa arbetssätt, effektivisering av administrativa uppgifter, lyhördhet, pedagogiskt ledarskap och utrymme för kompetensutveckling, inkludering och delaktighet samt mycket mer.
– Vi har gjort ett gediget arbete för att se vad medarbetarna i vår förvaltning tycker för att kunna kartlägga hur vi ska kunna göra förbättringar längre fram och det kommer såväl nya som gamla lärare till gagn. Vi behöver utvecklas tillsammans om vi vill nå våra uppsatta mål, avslutar Birgitta Wikström.

Sandvikens kommun
Sandviken är en av Sveriges 290 kommuner och har drygt 38 000 invånare. Att satsa på skolans utveckling är en av de strategiskt viktigaste insatser kommunen ansvarar för. I Sandvikens skolor bedrivs därför många olika projekt för att utveckla skolan och elevers lärande.

Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
Tel: 026-24 00 00
E-post: kommun@sandviken.se
www.sandviken.se

sandviken_SK_cmyk