Presentation

Värdefullt med lärarsamverkan i Sundbybergs kommun

Publicerad 7 april 2016

Monica Vesterlund Olsson, verksamhetschef grundskola och gymnasium, Åsa Nilsson Hedblad, Emelie Groop, Danne Attlerud och Jessica Bonér i Sundbyberg.
Monica Vesterlund Olsson, verksamhetschef grundskola och gymnasium, Åsa Nilsson Hedblad, Emelie Groop, Danne Attlerud och Jessica Bonér i Sundbyberg.
I Sundbyberg arbetar man med ett kommunövergripande utbyte genom ämneskonferenser för stadens lärare. Syftet med konferenserna är att utveckla och stärka kvalitén på undervisningen, skapa en samsyn och utbyta erfarenheter genom ett kollegialt lärande.

Sedan tjänster som förstelärare infördes i Sundbyberg för några år sedan har samverkansarbetet inom kommunen antagit en allt mer ändamålsenlig och matnyttig form. Lärarna håller sig à jour genom ämneskonferenser och utvärdering av aktuell forskning, som sedan omsätts i praktiken i klassrummen. Resultatet blir en inspirerande och tillgänglig undervisning som uppmuntrar egna initiativ och främjar utveckling och kommunikation.
– Jag har jobbat som lärare i över 35 år, de senaste 30 åren i Sundbyberg och det har aldrig varit så roligt som det är nu. Jag trivs bättre och bättre här, vilket till stor del beror på de nya riktlinjerna och det allt starkare samarbetet mellan oss lärare här i kommunen. Det skapar möjligheter för oss att utvecklas och entusiasmera våra elever, berättar Danne Attlerud, behörig lärare i musik och SVA i Sundbyberg.

Avsevärda fördelar för lärare
Danne, som också arbetar deltid som musiker och låtskrivare, har välkomnat de senaste årens ökade fokus på kommunikation och motivation hos eleverna. Han menar att ämneskonferenserna som anordnas av förstelärarna både ger energi, inspiration och konkreta exempel för att utveckla sådana egenskaper hos eleverna. Där får han medhåll av kollegan och försteläraren Emelie Groop, som arbetat i Sundbybergs kommun i drygt 13 år.
– Ämneskonferenserna kollegiala lärande syftar till på olika sätt att gynnar våra elever. Men det är också utvecklande för oss som lärare – vi som undervisar i praktisk-estetiska ämnen kan ibland vara ensamvargar, så träffarna syftar både till att främja kollegialt lärande och till att skapa ett nätverk för utbyte av kunskap och stöd. De hjälper oss också att skapa en gemensam grund för bedömningar, hur vi kan arbeta mot kunskapskraven och hur vi kan skapa en röd tråd som går mellan mellan- och högstadium.
Sedan höstterminen 2015 har antalet möten ökats till fyra per termin och de sker under arbetsplatsförlagd tid. Ökningen infördes som en följd av en utvärdering från kommunens lärare, där många efterlyste fler och mer regelbundna träffar.
– Jag anser att det är positivt att antalet tillfällen har ökat. Tätare samverkan leder till att vi lär känna varandra bättre inom kommunen, vilket leder till att den känns som en enda stor arbetsplats snarare än flera mindre. Ofta hanteras de praktisk-estetiska ämnena var för sig i en stuprörsmodell men vi får istället en kommunövergripande samsyn och en friare och mer flexibel arbetsmodell. Om man vill engagera sig i något finns det alla möjligheter till det, konstaterar behöriga slöjdläraren Åsa Nilsson Hedblad.

Får påverka samhället
Även om arbetet stundvis kan kräva mycket energi är det en fantastisk drivkraft att få följa elevernas lärande och få vara delaktig i deras utveckling. Jessica Bonér, vars huvudämne är idrott och hälsa, har arbetat i Sundbyberg sedan 2010 och hon framhåller att skolan i mångt och mycket fungerar som en miniatyr av samhället i stort.
– Det är väldigt spännande att få vara med och påverka vårt framtida samhälle. Undervisning handlar inte bara om plus och minus utan om att ge eleven rätten till sitt eget lärande och att fostra en hel människa. Det är en värdefull utmaning som jag längtar till varje gång jag slår upp ögonen på morgnarna, för det är en obeskrivlig upplevelse att vara där när de tar ett steg framåt. Det är knappt att man vill släppa ifrån sig eleverna när dagen är slut.

Skapa förutsättningar för att lyckas
Alla fyra är överens om att arbetet som lärare till syvende och sist handlar om passion och att man ibland måste lägga band på sig själv och sitt arbete.
– Ju mer man engagerar sig desto mer får man ut av att vara lärare. Man vill alltid ge allt och då är det bra att vi har utbyten inom kommunen så att vi slipper uppfinna hjulet två gånger. Praktisk-estetiska ämnen är något av det roligaste som finns och det är så trevligt att skapa förutsättningar för eleverna att inse att de är kapabla och att de kan lyckas. En sådan insikt är grunden för att de ska kunna ta sig an världen när de växer upp, avslutar de.

Sundbybergs stad
Sundbyberg – Sveriges minsta kommun till ytan – är samtidigt den snabbast växande med över 40 000 invånare. Sundbyberg ligger nära Stockholm och har tillgång till alla allmänna kommunikationer. Du tar dig enkelt till Sundbyberg med cykel, buss, spårvagn, tunnelbana, pendeltåg till och med de regionala tågen stannar vid stadens station.

Sundbybergs stad
Östra Madenvägen 4

172 92 Sundbyberg
Tel: 08-706 80 00
kommunstyrelsen@sundbyberg.se
www.sundbyberg.se

www.sundbyberg.se