Presentation

”Vi ser tidiga insatser som goda investeringar för framtiden”

Publicerad 7 april 2016

Sven Jansson, skolnämndens ordförande i Enköping och Catharina Tjernberg, lektor i läs- och skrivutveckling. Foto: Jessica Lindegren
Sven Jansson, skolnämndens ordförande i Enköping och Catharina Tjernberg, lektor i läs- och skrivutveckling. Foto: Jessica Lindegren
– Vi vill ge alla elever möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag. Det säger Sven Jansson, skolnämndens ordförande i Enköping, där kommunen nyligen sjösatt en språk-, läs- och skrivutvecklingsplan och infört en läsgaranti från andra klass.

I Enköping råder bred enighet om vikten av tidiga insatser för barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Ett språkutvecklande arbetssätt ska genomsyra alla ämnen i skolorna, från förskoleklass ända upp till årskurs nio.
– Svenska skolor har generellt sett satsat på extra stöd till elever som är lite högre upp i åldrarna, det har visat sig att det i värsta fall kan vara för sent. Genom tidiga insatser hoppas vi kunna ge fler elever chansen att utvecklas till sitt bästa jag. De extra skriv- och läsresurserna ser vi som goda investeringar i framtiden som kommer att betala sig på längre sikt, säger Sven Jansson.
För att omsätta teorierna i praktiken gav kommunen Catharina Tjernberg, lektor i läs- och skrivutveckling som disputerat på ämnet framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande, i uppdrag att ta fram en språk-, läs- och skrivutvecklingsplan för kommunen.
– Tre saker är grundläggande för att en framgångsrik skolutveckling ska komma till stånd: mentorskap, kollegialt samarbete och ett reflekterande pedagogiskt samtal. För att få en koppling mellan vetenskaplig grund och den beprövade erfarenhet som finns ute på skolorna är det av avgörande betydelse att lärarna är delaktiga i arbetet.

Siktar högt
Tillsammans med en referensgrupp bestående av lärare från alla grundskolans årskurser har Catharina Tjernberg arbetat fram en plan som nyligen börjat implementeras.
– Vi vet genom forskningen vad som är viktigt för att en framgångsrik läs- och skrivutveckling ska komma till stånd. Vi vet också varför en del elever har svårt att tillägna sig skriftspråket. Därför måste vi börja arbeta förebyggande i förskoleklasserna så att inte svårigheterna ökar i takt med åldern. Att kunna läsa och skriva är också en demokratisk fråga samt en biljett in till framtida utbildning och arbete.
Skolnämndens målsättning är att Enköping inom fem år ska vara bland de främsta kommunerna i landet när det gäller skolresultat. Ett mål som Catharina Tjernberg menar är fullt realistiskt.
– När alla förstår vikten av skolutvecklingsarbete och vi får tid och resurser för kollegialt samarbete och reflekterande samtal, då kommer det att börja hända saker, det är jag helt övertygad om.

Enköpings kommun
I Enköping – Sveriges närmaste stad – satsar vi på våra barn och unga. Vi har en skola i ständig utveckling där barn och ungdomar får möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Arbetsglädje och lust att lära ger löfte om en hållbar kommun där barn och ungdomar står i fokus.

Enköpings kommun
Kungsgatan 42
745 80 Enköping
Tel: 0171-62 50 00
www.enkoping.se

www.enkoping.se