Presentation

”Vi tror på att lärare lär bäst av varandra”

Publicerad 7 april 2016

Madelene Thunell, förstelärare på Hällby skola, Lisa Edholm, skolutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen och Lena Hoelgaard, lektor i matematikdidaktik i Eskilstuna. Foto: Göran Strandsten
Madelene Thunell, förstelärare på Hällby skola, Lisa Edholm, skolutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen och Lena Hoelgaard, lektor i matematikdidaktik i Eskilstuna. Foto: Göran Strandsten
– Lärarprofessionen är inget enmansgöra utan ett yrke där man arbetar tillsammans för att nå resultat hos alla elever. Den hållningen är utmärkande för samtliga skolor inom kommunen, säger Lisa Edholm, skolutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna.

Eskilstuna är en kommun som arbetar aktivt med skolutveckling och uppmuntrar skolor, skolledare och pedagoger att identifiera sina egna utvecklingsbehov. Siktet är inställt på att bygga enheter där deltagarna i så stor utsträckning som möjligt deltar i arbetet med att utforma verksamhet och utvecklingslinje.
– De stödprocesser som finns är till för att skapa ramar för en likvärdighet och ska ses som en hjälp för det fortsatta arbetet och möjliggöra ett kontinuerligt utvecklingsarbete, säger Lisa Edholm.
V-klass är ett aktuellt exempel på en stödprocess som ska stötta arbetet i skolorna. Implementeringen av skolportalen pågår för fullt.
– Vårt arbete med att upphandla en skolportal har pågått under en längre tid, vi har medvetet valt att avvakta och vänta tills vi fann ett verktyg som omfamnar hela vår tanke om utvecklings- och kunskapsuppdraget. Nu är vi snart i mål, eleverna släpptes på lagom till påsklovet och föräldrarna kommer att få tillgång till portalen lagom till skolstarten i höst, säger Lisa Edholm.

Arbetar tillsammans
John Hatties tankar om skolutveckling har haft stort genomslag i alla svenska skolor, så även i Eskilstuna.
– Hans tankar om bland annat kollektiv effektivitet går hand i hand med våra tankar om hur utvecklingen ska bedrivas. Vi tror på att lärare lär bäst av varandra, säger Lisa Edholm.
Ett slående exempel på att saker och ting görs tillsammans på skolorna i Eskilstuna är inriktningen på förstelärartjänsterna.
– Varje skola fick identifiera sina behov och skapade sedan egna förstelärartjänster utifrån det specifika läge skolan befann sig i. Något som lett fram till att vi har en väldig bredd på våra förstelärare inom kommunen, säger Lisa Edholm.

Lektor att hyra
Eskilstuna håller sig även med något så ovanligt som en kommunanställd lektor. Lena Hoelgaard, lektor i matematikdidaktik, är anställd på kommunförvaltningen. Skolor som behöver stöttning har sedan möjlighet att hyra in henne för längre eller kortare perioder. Lena Hoelgaards konkreta uppdrag som lektor är att utveckla undervisningen i Eskilstunas skolor.
– Rektorerna meddelar att de behöver hjälp, sedan meddelar förvaltningen vilken skola jag ska vara på. Efter det gör jag i samarbete med rektor på respektive skola upp en plan för hur arbetet i det som skolan behöver hjälp med att utveckla ska bedrivas.
Som lektor arbetar Lena Hoelgaard oftast gentemot lärarna som behöver hjälp i sin undervisning.
– Det kan se lite olika ut beroende vilket stöd lärarna själva känner att de vill ha. Ibland handlar det om individuell handledning, andra gånger kan det handla om att bistå rektorerna i att föra pedagogiska diskussioner och om hur man kan lägga upp sin planering utifrån undervisning, till exempel.

Utvecklingscoacher
Förutom karriärtjänster som förstelärare och lektor är Eskilstuna kommun i färd med att anställa utvecklings­coacher.
– Det är särskilt inrättade utvecklingstjänster på två till tre år som pedagoger, rektorer och biträdande rektorer med flera har möjlighet att söka. Coachuppdragen är inriktade på den typen av kompetens som skolorna behöver här och nu. En gissning är att nyanländas lärande kommer att vara en inriktning, liksom inkludering och delaktighet, säger Lisa Edholm.

Kollegialt lärande
Madelene Thunell, förstelärare på Hällby skola, menar att det tydligt märks att kommunen satt fokus på skolutveckling.
– På Hällby skola har vi en egen skolutvecklingsgrupp som driver ett projekt kring språkutvecklande arbetssätt. Temat, som vi arbetat fram tillsammans, tar avstamp i att man i dagens skola ska arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Hittills har det varit svenskämnet som haft det största fokuset på ett språkutvecklande arbete. Nu vill vi öka medvetenheten kring detta hos alla lärare och få till ett språkutvecklande arbete i samtliga ämnen.
Lärarna på Hällbyskolan har skapat grupper som arbetar utifrån Skolverkets läslyft.
– Vi träffas i mindre grupper, läser texter och reflekterar tillsammans utifrån egen erfarenhet. Våra tankar kopplar vi sedan till teoretisk grund för att i nästa steg planera arbetsuppgifter som var och en genomför i sin klass och som vi sedan reflekterar över tillsammans. Ett kollegialt lärande när det är som bäst, säger Madelene Thunell.

Eskilstuna kommun
Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälar­regionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Eskilstuna kommun
Alva Myrdals gata 1
631 86 Eskilstuna
Tel: 016-710 51 03
www.eskilstuna.se

www.eskilstuna.se