Presentation

Samarbete och yrkesstolthet ger framgång

Publicerad 14 februari 2017

Catarina Kågström, förstelärare, och Johanna Stjernlöf, utvecklingsledare.
Catarina Kågström, förstelärare, och Johanna Stjernlöf, utvecklingsledare.
Efter sex år i rad med förbättrade skolresultat bygger Ekerö vidare på den inslagna linjen att bli en av landets bästa skolkommuner. Tydliga mål, samarbete och goda utvecklingsmöjligheter för lärare bidrar till den positiva trenden.

Catarina Kågström, förstelärare, har arbetat över 20 år i Ekerö kommun och pekar på flera orsaker till varför hon trivs så bra.
– Fantastiska kollegor, korta beslutsvägar, känslan av delaktighet och möjlighet att påverka.
– Det finns en vilja att hela tiden utvecklas, både på de enskilda skolorna och i kommunen i stort, tillägger Johanna Stjernlöf, utvecklingsledare.
Johanna ser kommunens småskalighet som ett stort plus.
– Det ger överblick och gör det lättare att utbyta erfarenheter och ta vara på kompetenser. Det är stor skillnad jämfört med stora kommuner. I en stor kommun blir så mycket den enskilda skolans angelägenhet och man utnyttjar inte alltid andra skolors erfarenheter. På Ekerö är allting mera nära. Skolorna är inte isolerade öar utan har nära till samarbete.

Kan påverka och göra skillnad
De goda skolresultaten tror Catarina Kågström har mycket att göra med att det finns en gemensam syn kring hur utvecklingsarbetet i kommunen ska bedrivas.
– Med en samsyn kring vad vi ska satsa på blir det också bra resultat. Samarbete är en förutsättning, tycker jag. Lärarjobbet är inget ensamjobb utan du behöver stöttande kollegor runt omkring dig.
Catarina tycker också rektorerna är duktiga på att fånga upp intresseområden som lärarna har.
– Du blir uppmuntrad att utvecklas. När du brinner för någonting blir du lyssnad på och dina idéer tas tillvara. Som lärare känner du att du faktiskt kan påverka och göra skillnad.

Kollaborativ kompetensutveckling
Ekerö erbjuder sina lärare olika kompetenshöjande möjligheter i form av exempelvis ämnesträffar, inspirationsmässor och Learning study.
– Learning study är en kollaborativ kompetensutveckling där lärare samarbetar kring att utveckla sin undervisning enligt en specifik modell. Vi utbildar lärare som handleder detta, berättar Johanna Stjernlöf.
– Framtidens skola på Ekerö ska präglas av yrkesstolthet. Därför lägger vi stor vikt vid att fortsätta utveckla lärarnas professionalitet. Samarbeten mellan skolorna hjälper till att höja professionaliteten. Samtidigt är ambitionen att ytterligare anpassa miljön i skolorna för att kunna stödja lärarnas undervisning, avslutar Lotta Lorentzon, verksamhetschef skola.

Ekerö kommun
Ekerö är en växande småstad 1 mil från Stockholms innerstad. I dagsläget bor drygt 27 000 i kommunen som har 11 kommunala grundskolor. I en nära framtid när Förbifart Stockholm är klar kommer Ekerö att vara länets mest attraktiva kommun att bo och verka i. Att bo här innebär också att vara nära omgiven av både fantastisk natur och mycket kultur och historia.
www.ekero.se

www.ekero.se