Bra löneutveckling och en god psykisk arbetsmiljö får lärare att stanna

Publicerad 15 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Ralph Riber, vd på Internationella Engelska Skolan, Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin) och Elisabet Mossberg, ordförande i Lärarförbundet Göteborg (Foto: Johanna Hanno).
Ralph Riber, vd på Internationella Engelska Skolan, Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin) och Elisabet Mossberg, ordförande i Lärarförbundet Göteborg (Foto: Johanna Hanno).
Enligt en undersökning som Framtidens Karriär Grundskollärare gjort, där grundskollärare fick svara på vilka de viktigaste faktorerna för att stanna kvar hos en arbetsgivare är, ansåg 84 procent att en bra löneutveckling var viktigast. 70 procent värdesätter en god psykisk arbetsmiljö högt, medan 69 procent vill kunna ägna mer tid åt undervisning.

– Att en bra löneutveckling toppar listan är inte överraskande, alla yrken förtjänar en god löneutveckling. Det är intressant att 59 procent anser att ett bra ledarskap är viktigt för att stanna kvar hos en arbetsgivare. Ett ledarskap som är tydligt, delegerande och verkligen synliggör lärarna och deras insatser är definitivt en betydelsefull faktor. Ett otydligt och bristande ledarskap fungerar ofta som en stressfaktor, vilket förstås påverkar den psykiska arbetsmiljön, säger Ralph Riber, vd på Internationella Engelska Skolan.

Föräldrakontakter kan bli stressfaktor
Ett sätt att förbättra den psykiska arbetsmiljön för lärare är, enligt Ralph Riber, att avlasta lärare som upplever intensiva och tidskrävande föräldrakontakter som en belastning. Föräldrakontakter är i grunden något positivt, men när det tar alltför mycket tid i anspråk kan det bli en stressfaktor.
– Det handlar om att få föräldrarna att respektera lärarnas yrkeskunnande och profession. Samtidigt upplever många lärare att deras administrativa börda ökar. Både myndigheter och skolledning har ett ansvar i arbetet med att skapa förutsättningar för lärare att lägga mer tid på undervisning, säger Ralph Riber.
– Det är inte förvånande att lön och arbetsmiljö är de faktorer som rankas högst i undersökningen. Däremot trodde jag att arbetsmiljö skulle rankas högre än lön eftersom det varit relativt mycket fokus på lärares löner på senare tid. En faktor som är avgörande för de övriga faktorerna är högre status för läraryrket. En högre status är inget självändamål, men det hjälper lärare att få gehör för sina åsikter och önskemål vad gäller exempelvis arbetsmiljö, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Fungerande stödstruktur behövs
Att en bra psykisk arbetsmiljö rankas högt i undersökningen beror, enligt Åsa Fahlén, bland annat på att många lärare känner sig stressade av sitt ansvar för elevernas psykiska och fysiska hälsa, i synnerhet när viktiga stödfunktioner som elevhälsovård inte finns tillgängligt i den utsträckning som skulle behövas.
– En viktig åtgärd för att förbättra lärares psykiska arbetsmiljö och ge lärare möjlighet att fokusera på att vara just lärare är därför att säkerställa att det finns en fungerande stödstruktur på skolan, både i form av elevhälsa, men också med vaktmästare, elevassistenter och mycket annat som behövs för att eleverna ska trivas i skolan, säger Åsa Fahlén.
Ytterligare en åtgärd som kan få fler lärare att vilja stanna kvar hos sin arbetsgivare är utökade möjligheter till en god löneutveckling utan att man nödvändigtvis behöver byta jobb.
– Ett engagerat och nära ledarskap i form av rektorer med egen lärarbakgrund samt att lärares arbetsuppgifter renodlas utifrån vilka uppgifter som tillför något till elevernas kunskapsutveckling är också betydelsefullt för att motivera fler att stanna kvar på sina jobb, säger Åsa Fahlén.

Mer tid till kollegialt utbyte
– Att lön hamnar på första plats och en bra psykisk arbetsmiljö hamnar på andra plats överensstämmer med de undersökningar som vi gjort. Men jag är lite förvånad att möjlighet till kompetensutveckling inte finns med bland de faktorer som får lärare att stanna kvar hos sin arbetsgivare. Att många vill kunna ägna mer tid åt undervisning handlar nog mer om att man vill ha tillräcklig tid att förbereda undervisningen på ett genomtänkt sätt än att man nödvändigtvis vill undervisa fler timmar, säger Elisabet Mossberg, ordförande i Lärarförbundet Göteborg.
Hon anser att lärare ofta behöver hjälp med att prioritera bland sina arbetsuppgifter genom att skolledningen tydligt kommunicerar vilka uppgifter som är viktigast att lägga tid på i första hand.
– I grundskolans läroplan ingår att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi lärare behöver få vägledning i hur vi kan integrera dessa perspektiv i den dagliga undervisningen, bland annat genom att få mer tid till kollegialt lärande. Det kan stärka lärares självförtroende och även stärka förtroendet från allmänheten och samspelet med föräldrar. Det bidrar i sin tur till att förbättra arbetsmiljön, säger Elisabet Mossberg.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att grundskollärare ska stanna kvar hos sin arbetsgivare inom skolan?
stannakvar_graf