Presentation

Eskilstuna satsar aktivt på utvecklingsinsatser

Publicerad 15 februari 2017

Anna Magnusson och Anu Enehöjd, utvecklings­coacher  i Eskilstuna kommun. Foto: Pierre Pocs
Anna Magnusson och Anu Enehöjd, utvecklings­coacher
i Eskilstuna kommun. Foto: Pierre Pocs
Liksom på många andra håll råder det i Eskilstuna brist på legitimerade lärare, men till skillnad från de flesta andra kommuner har man i regionen vågat tänka utanför ramarna och bedriver förbättringsarbete och rekrytering på innovativa sätt.

I Eskilstuna tar man skolutvecklingen på största allvar och sedan en tid tillbaka har kommunen satsat aktivt på att utforma insatser som stärker lärarkåren och den kommunala skolverksamheten. Bland annat har man vänt blicken mot Finland, för att hitta lärare och initiativet har fallit mycket väl ut. Hela sex nya lärare kommer att anställdas i kommunen under 2017.
– Att stärka den kommunala verksamheten gagnar på sikt de som arbetar i kommunen. Helhetstänket på förvaltningen kretsar naturligtvis i mångt och mycket kring att locka fler lärare och rektorer, men det handlar även i stor utsträckning om att rekrytera andra roller. Ju fler stödfunktioner som finns att tillgå, desto fler utvecklingsmöjligheter har man på enheterna, konstaterar Anna Magnusson, som tillsammans med kollegan Anu Enehöjd är utvecklings­coacher i Eskilstuna kommun på den nyskapade utvecklingsenheten inom grundskolans ledning.

Stödja, stimulera och utmana
Anna kommer närmast från Stockholm där hon i 13 år arbetade som rektor. Hon är övertygad om att utvecklingsenheter inom förvaltningen är rätt väg att gå för att stödja pedagoger och rektorer. Målet är alltid att insatserna ska komma eleverna till nytta.
– Vårt uppdrag är tydligt: det handlar om att stödja, stimulera och utmana Eskilstunas kommunala rektorer i deras arbete, och för mig handlar det om att utveckla hela systemet. Om man vill genomföra förändringar som ska hålla över tid kan man inte börja någon annanstans än på förvaltningsnivå, konstaterar Anna, vars position är specifikt inriktad mot socialt hållbart arbete.
Exempel på de åtgärder som redan är planerade är ett projekt som sammanför förstelärarna i kommunen, ett utökat kvalitetsarbete kring digitala verktyg samt bjuda in och engagera externa aktörer för att skapa en bättre och mer omfattande fortbildning kring aktuella ämnen.

Verktyg för ökade kunskaper
Även Anu har arbetat som rektor de senaste åren i Eskilstuna. Till skillnad från Anna lägger Anu fokus på kunskapsuppdraget.
– Det är som Anna säger väldigt viktigt med en god systematik. Vi behöver granska våra kunskapsresultat och analysera varför de ser ut som de gör och sen lägga upp en plan för att nå förbättrade resultat. En stor del i det arbetet är att stödja rektorerna och hitta verktyg som de kan använda både i sitt personliga arbete och tillsammans med pedagogerna. Det gäller egentligen all personal, så att eleverna får större kunskaper, berättar hon.
Arbetet sker dels genom uppdrag på förvaltningsnivå och dels ute på enskilda enheter beroende på vilka behov som finns. En aspekt är att länka samman det kommunövergripande arbetet, exempelvis vad gäller kultur och skola, trygghet och fritid.
– Vi genomför en inledande kartläggning på plats ute i verksamheterna och utarbetar sedan insatser för att skapa systematik och kvalitet över tid, såväl på individ- och gruppnivå som på enhets- och organisationsnivå. Det kan röra sig om inspirationsföreläsningar, skapa fokusgrupper och andra utvecklingsinsatser. Sedan återkopplar vi till personalen på plats för att få feedback. Vår enhet fungerar lite som en motor i det här arbetet eftersom vi kopplar ihop alla processer till en gemensam strategi, säger Anu.

Starkt fokus på elevhälsa
Syftet är naturligtvis att öka den individuella elevens upplevelse av trygghet och inspiration samtidigt som kunskapsresultaten höjs. Skolan ska göra en positiv skillnad för alla och en central åtgärd för att uppnå det är ett starkt fokus på elevhälsa.
– Att förebygga psykisk och fysisk ohälsa kan vara svårt då flera roller i elevhälsoteamen är ensamma i sin profession. Därför har vi flera projekt på gång, till exempel för att skapa övergripande samarbeten eller nya metoder för att nå och undervisa elever som av olika skäl inte kan tillgodogöra sig ordinarie undervisning. Det finns enormt stora vinster att göra, så det gäller att våga gå på otrampade stigar, avslutar Anna och Anu.

Eskilstuna kommun
Totalt går runt 10 000 elever i Eskilstunas 27 kommunala grundskolor med undervisning från förskoleklass för sexåringar till årskurs nio. Inom alla grundskolor med förskoleklass till årskurs 6 finns skolbarnsomsorg med fritidshem för barn från 6 till 9 år och öppen verksamhet för elever som är 10-12 år. Eskilstuna har också ett antal fristående grundskolor.

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna
Tel: 016-710 10 00
E-post: info@eskilstuna.se
www.eskilstuna.se

www.eskilstuna.se