Presentation

Lägg grunden till ett gott liv i Oskarshamns kommun

Publicerad 15 februari 2017

Grundskolechef Lotta Lindgren, läraren Marie Blomqvist och rektorn Sara Einarsson. Foto: Curt-Robert Lindqvist
Grundskolechef Lotta Lindgren, läraren Marie Blomqvist och rektorn Sara Einarsson. Foto: Curt-Robert Lindqvist
Skolorna i Oskarshamn arbetar utifrån visionen ”ett gott liv”. Kommunens pedagoger har ambitionen att utmana varje elev samt ge förutsättningar för trivsel och goda kunskaper. Målet är att 100 procent av eleverna ska trivas och vilja lära sig.

Grundskolechefen Lotta Lindgren har arbetat i Oskarshamn under hela sin karriär som pedagog. Hon har hunnit vara både lärare, rektor och verksamhetschef och i rollen som grundskolechef ligger arbetsmiljö och utveckling henne varmt om hjärtat.
– En engagerad rektor borgar för en god arbetsmiljö hos lärarna, vilket i sin tur skapar en god arbetsmiljö för eleverna. En nyckelfaktor för att skapa trivsel och intresse är det kollegiala lärandet, att man känner sig som en del av en helhet, och det har vi tagit fasta på. Därför anordnar vi regelbundna nätverksträffar, möten mellan rektorer och pedagoger, arbetslag och ämneslag, för att stötta varandra med tips och idéer och utmana våra egna tankebanor med hjälp av kollegorna.

Engagemang en central faktor
Lotta får medhåll av både rektorn Sara Einarsson och läraren Marie Blomqvist. Båda framhäver ett aktivt engagemang som en av pedagogens stöttepelare, inte minst för att väcka nyfikenheten hos eleverna.
– Att få eleverna att förstå att de är betydelsefulla för vilka de är och för sina tankar, drömmar och intressen istället för bara kunskaper och prestationer tror jag är jätteviktigt. Alla barn ska känna att alla lärare på skolan bryr sig om just dem. Det skapar en arbetsglädje där de kan känna sig lugna och trygga, säger Marie.
– På samma sätt är engagemang en viktig aspekt för mig som rektor. Jag visar att jag är en ledare som har inspiration och kunskaper för att både göra jobbet och att följa den vision vi har. Utifrån det kan jag skapa rätt förutsättningar för både elever och lärare, konstaterar Sara.
Marie betonar att det till syvende och sist handlar om individen och dess personliga utveckling, oavsett om det rör sig om en pedagog eller en elev.
– Det gäller att skapa utmaningar på en stadigt ökande nivå så att man inte stagnerar utan hela tiden förkovrar sig, men utifrån individuella situationer. Ibland pratar vi om ”rätten att lyckas och misslyckas”; många elever är rädda för att misslyckas, men vi vill förmedla att ett misslyckande bara är ytterligare ett sätt att lära sig och utvecklas.

Tillit och trygghet
Sara poängterar i sin tur att kärnan i arbetet alltid måste vara tillit och trygghet, som har sin grund i inkludering och respekt.
– Att känna sig bekväm i sin situation, tycka om sig själv och känna förtroende för människorna i sin omgivning kan ibland vara en svår utmaning, och hela vår organisation – från bildningsförvaltningens chef och hela vägen till lärarna – genomsyras av tillit och en tillförsikt om att var och en gör sitt allra bästa. Att vara en pedagogisk ledare är att vara väl insatt i vad skolans uppdrag är och sedan skapa förutsättningar för alla pedagoger och elever att uppfylla det. Det finns inget rätt sätt att undervisa utan man måste våga göra olika när man arbetar med människor.

Tydligt positiv utveckling
Målet är att varenda elev ska trivas, må bra och därmed ha förutsättningar att nå de mål som skolan har satt upp. Lotta betonar att arbetet inte är färdigt, men att utvecklingen går åt rätt håll.
– De senaste fem åren har vi sett en tydlig trend, bland annat genom medarbetarenkäter, som visar att vi stadigt är på väg uppåt. Baserat på den statistik vi har utvärderar vi kontinuerligt vårt arbetssätt och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, inte minst genom fortbildning och vidareutveckling. Under det decennium eleverna går i skolan genomgår de flera övergångar, exempelvis då de byter stadier eller skolor, så då är det viktigt att vi har ett väl fungerande system för att dokumentera och föra kunskaper vidare.
– Att som Lotta säger få utvecklas, både personligt och professionellt, är en mycket positiv aspekt av att arbeta här i Oskarshamn. Sedan är det en fantastisk upplevelse att få vara en del av barnens resa och se hur de växer och inser att de duger som de är. Varje elev ska känna att skolan är ett bra ställe där det finns kloka vuxna som tar hand om och tror på just dem, även om det ibland tar dem lite längre tid att nå samma mål som kompisarna. Skapar vi en skola där alla känner sig välkomna så har vi kommit en lång bit på väg, avslutar Marie.

Oskarshamns kommun
I Oskarshamns kommun satsar man på god omsorg och utbildning för alla barn och unga. I kommunens grundskolor och grundsärskolan går ungefär 3 100 elever fördelade på tio skolor. Fritidshem och förskoleklasser är en del av skolan.

Bildningsförvaltningen
Box 707
572 28 Oskarshamn
Tel: 0491-880 00
E-post: bildningsforvaltningen@oskarshamn.se
www.oskarshamn.se

www.oskarshamn.se