Lärarnas beslut för grundskolan: Högre lön och färre elever per klass

Publicerad 15 februari 2017
Text: Hanna Engström

“Om du skulle vara ansvarig för grundskolan i din kommun, vilka beslut skulle du fatta då?” På den frågan svarade grundskollärarna främst högre lön, färre elever per klass samt minskad dokumentation och administration.

Lönen är ofta en fråga som väcker stort intresse och en fjärdedel av grundskollärarna i undersökningen skulle prioritera en löneökning om de hade möjlighet att fatta beslut. Man nämnde allt från lönelyft och bättre löneutveckling till rättvis lönesättning och ett generellt lönepåslag för alla lärare.

Färre elever i klasserna
Näst efter lönen belyste man frågan om storleken på klasser. Man ville se färre elever per klass och några nämnde att de skulle besluta om ett maxantal om de kunde. Mer tid för eleverna och bättre arbetsmiljö var några av skälen.

Mindre dokumentation
Därefter önskade man minska den administrativa belastningen på lärarna, vilket framhölls av cirka en femtedel av svarspersonerna. Man ville lätta på kraven på dokumentation till förmån för undervisningen. Ett flertal föreslog att assistenter och administratörer skulle kunna avlasta pedagogerna.

Utökade resurser och stöd
På delad fjärde, femte och sjätteplats kom tre kategorier som alla vägde lika tungt i undersökningen. Den ena handlade om behovet av fler lärare och många framhöll tvålärarsystemet. Att öka lärartätheten prioriterades och just två pedagoger i klassrummet hade starkt stöd.
Lika många uttryckte behovet av olika yrkeskategorier inom skolan som kunde samarbeta och stötta. Några beskrev det som ”runt-omkring-personal”. Man syftade på rastvakter, kuratorer, assistenter, skolsköterskor, speciallärare och socialpedagoger. Man menade att tack vare stödet kan lärarna fokusera mer på undervisningen samtidigt som kompetent personal kan skapa en bra miljö på skolan och borga för god elevvård.
Den tredje kategorin handlade om att stärka resurserna för barn med särskilda behov. Man betonade bra tillgång till elevassistenter, speciallärare och små behovsanpassade klasser för att kunna erbjuda tillräckligt stöd till de barn som behöver det.

Högst prioriterade besluten bland grundskollärare
• Högre lön
• Färre elever i klasserna
• Minskad dokumentation och administration
• Ökad lärartäthet
• Mer personal från andra yrkeskategorier inom skolan
• Utökade resurser för barn med extra behov