Måste hitta sätt att systematiskt förbättra undervisningen

Publicerad 15 februari 2017
Text: Anette Bodinger

Mikael Ejerblom, enhetschef vid Skolverket. Foto: Skolverket
Mikael Ejerblom, enhetschef vid Skolverket. Foto: Skolverket
I fjol fick läroplanen Lgr11 nya avsnitt om förskoleklass och fritidshem.
– Dessa verksamheter har varit mindre synliga i styrdokumenten tidigare, så det är förstås mycket välkommet att de nu synliggjorts och fått egna texter i läroplanen säger Mikael Ejerblom, enhetschef vid Skolverket.

De två nya avsnitten i Lgr11 som tydliggör förskoleklassens och fritidshemmens syfte, uppdrag och innehåll har lett till att Skolverket nu sjösätter en rad insatser för att underlätta implementation och tolkning av de nya texterna.
– Vi kommer att föra diskussioner med verksamheterna kring tolkningen av de nya avsnitten och om hur det är tänkt att förskoleklass och fritidshem ska fungera som stöd till skolan, säger Mikael Ejerblom, enhetschef vid Skolverket, avdelningen för läroplaner för- och grundskola.
Nytt i läroplanen är bland annat ett förtydligande om övergång och samverkan mellan olika skolformer och fritidshem.
– Grundtanken är att ge bättre förutsättningar för huvudmän och personal att bidra till elevers utveckling och lärande samt att skapa förutsättningar för en nationellt likvärdig utbildning.

Utmaningar
En av de största utmaningarna för dagens skola, menar Mikael Ejerblom, är att hitta vägar för att systematiskt förbättra undervisningen.
– Trots allt är det lärarna och deras undervisning som kan göra störst skillnad för elevernas resultat och utveckling. Detta gäller även på förskolan, därför är det viktigt att diskutera vad undervisning betyder för de allra minsta barnen och hur den kan förbättras.
För framtiden ser Mikael Ejerblom en utveckling som talar för en högre tillit i hela skolkedjan, från skolverk och regering till huvudmän, rektorer och lärare.
– Det pågår en tillitsutredning där det talas mycket om en styrning av kommuner och skolor som bygger mer på tillit och mindre på detaljer. Min förhoppning är att man i framtiden kommer att lita mer på professionen och att det i längden kommer att gynna en utveckling av undervisningen. Positivt är också de senaste resultaten från TIMMS och PISA som kanske kan ge den arbetsro som skolan i Sverige behöver.