Presentation

Samsyn genomsyrar skolväsendet i Borlänge

Publicerad 15 februari 2017

Liselotte Malmberg, biträdande rektor för Maserskolan, Johanna Norrgård, biträdande rektor på Tjärnaskolan och Katarina Gessner, rektor på Tjärnaskolan. Foto: Patrik Lindström
Liselotte Malmberg, biträdande rektor för Maserskolan, Johanna Norrgård, biträdande rektor på Tjärnaskolan och Katarina Gessner, rektor på Tjärnaskolan. Foto: Patrik Lindström
Den gamla industristaden Borlänge präglas sedan många år av mångkulturalitet och det är en aspekt som är ständigt närvarande i Borlängebornas vardag. Inte minst färgar den av sig på kommunens skolor, som aktivt arbetar med inkludering och öppenhet.

Inkludering är mer än bara mångfald. Det säger Tjärnaskolans rektor Katarina Gessner. Hon framhäver att Borlänges långa tradition som multikulturell region har medfört att kommunens lärare är vana vid att begrunda hur de kan möta alla elever på bästa sätt utifrån deras individuella förutsättningar.
– Det är inte unikt att arbeta med inkludering, det sker över hela landet, men här har vi det i ryggraden. Men det handlar inte uteslutande om kulturer utan om att barn med olika diagnoser, könsidentiteter eller sociala bakgrunder ska kunna ingå i klassrummet på samma villkor som alla andra och få ut det mesta möjliga av sin vardag i skolan.
Tjärnaskolan arbetar inkluderande med stöttning av både en kurator och en handledare samt flera andra specialfunktioner, men de flesta insatserna förläggs till klassrummet i samverkan med läraren. På liknande sätt arbetar skolledning och personal i alla kommunens skolor.
– Det finns lika många arbetssätt som det finns lärare och våra kunniga och engagerade pedagoger försöker ständigt hitta nya lösningar och angreppssätt som tar hänsyn till elevernas villkor. Det finns stor kreativitet i lärarkåren och målet är naturligtvis att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till läroplanen, säger biträdande rektor Johanna Norrgård.

Arbetar utifrån värdegrund
Kollegan Liselotte Malmberg, biträdande rektor för Maserskolan, nickar medhåll och fyller i:
– Vi arbetar naturligt utifrån värdegrunden i våra styrdokument. Dessutom har hela Borlänge kommun utarbetat en gemensam värdegrund som består av tre enkla och sammanfattande meningar utifrån vårt uppdrag: ”jag finns här för Borlängebon”, ”jag gillar utmaningar” och ”jag möter varje människa med öppenhet”. För oss är detta en självklarhet och det kännetecknar hela vår organisation. Vi arbetar långsiktigt med social hållbarhet och att kontinuerligt fortbilda vår personal i dylika frågor. Borlänge har till exempel ingått i ett inkluderingsprojekt som drevs av Malmö högskola. Under flera års tid arbetade vi med att utveckla inkluderande arbetsmetoder, miljöer och lärprocesser. Resultaten har sedan dess implementerats på andra skolor.

Sommarskola och utvecklingsprojekt
Öppenheten och flexibiliteten genomsyrar Borlänges skolor och återspeglas bland annat även i den frivilliga sommarskola som anordnas i kommunen, där alla mellanstadie- och högstadieelever bjuds in för att få möjlighet att fortsätta utveckla sina kunskaper inom kärnämnena matematik, engelska och svenska. Andra exempel är projekten PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation) och Toleransprojektet.
– PRIO drivs av SKL och har utvecklats med stöd av McKinsey & Co:s rapporter om framgångsrika skolsystem. Det övergripande målet är att verka för höjda kunskapsresultat genom att utveckla skolans interna processer och arbetssätt, dels genom att stärka det kollegiala samarbetet mellan lärare och dels genom att utveckla arbetssätten så att skolledningen kan styra skolans resurser dit de faktiskt gör nytta, berättar Katarina.
– Genom Toleransprojektet vill Borlänge kommun arbeta långsiktigt för social hållbarhet. Projektets syften är att öka förståelsen för alla människors lika värde hos ungdomar och ge dem verktyg att reflektera över sina egna och andras sociala roller och identiteter. Bland annat arbetar man med unga människors självbild, självförtroende och tillit för att göra dem mindre rekryteringsbenägna till destruktiva hatmiljöer, fortsätter Liselotte.

Unik samsyn om framtidens skola
Alla tre är överens om att den samsyn som råder hela vägen från utbildningsnämnd till sektorschef, skolchef, rektorer och lärare inom kommunen känns unik.
– Vi arbetar i nutidens skola, men för framtidens skola och alla drar åt samma håll. Att vi har denna samsyn gör det lätt att tala om hur vi ska bygga framtidens skola och hur den kommer att se ut. Det inkluderar en mängd olika aspekter, inte minst att hålla eleverna och oss själva à jour med den digitala utvecklingen och den senaste forskningen. Som ett led i detta arbete samverkar vi bland annat med högskolan Dalarna, Framtidsmuseet science centre i Dalarna här i Borlänge och Kulturcentrum Asken, som stöttar med ett rikt kulturutbud och ett språkfrämjande arbetssätt genom bild, musik, teater och dans. Vi vill ge eleverna de bästa möjliga förutsättningarna, avslutar Johanna.

Borlänge kommun
I Borlänge kommun finns ett brett utbud av förskolor, grundskolor, gymnasieprogram och vuxenutbildning. I kommunens förskolor och skolor ska alla ha möjlighet att utvecklas och lyckas.
Med barnen och eleverna i fokus, handlar goda resultat och välmående om att lärare ska ges möjlighet till fortbildning och ökad kompetens. Det leder i sin tur till bättre undervisning och en skola som ständigt utvecklas utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Borlänge kommun
781 81 Borlänge
Tel: 0243-740 00
E-post: kommun@borlange.se
www.borlange.se

www.borlange.se