Presentation

Sjöhistoriska – en ovärderlig resurs

Publicerad 15 februari 2017

Linnéa de Laval, museipedagog på Sjöhistoriska museet med ansvar för grundskola och gymnasium.
Linnéa de Laval, museipedagog på Sjöhistoriska museet med ansvar för grundskola och gymnasium.
Med utställningen Resenärerna strävar Sjöhistoriska museet efter att skapa förutsättningar för lärare att konkretisera i hur stor utsträckning dagens samhälle har formats av konsumtionens och sjöhandelns utveckling under 1700-talet.

Under upplysningstiden växte sig världshandeln allt starkare, i synnerhet den europeiska handeln med Asien, Afrika och Amerika och då inte minst slavhandeln. Samtidigt utformades ett bank- och penningväsende och utvecklingen präglades av tillgång och efterfrågan.
– 1700-talet var en tid för stora upptäckter och en otrolig expansion av de europeiska handelsrutterna på gott och ont. I vår utställning Resenärerna fokuserar vi på det svenska ostindiska kompaniet och på de möten som uppstod mellan människor i takt med handelns utveckling. Det är en oerhört intressant studie i sociala hierarkier, mångkulturalitet och genus, berättar Linnéa de Laval, museipedagog på Sjöhistoriska museet med ansvar för grundskola och gymnasium.

Förankra en historisk grund
Syftet med Resenärerna är att skapa förståelse för och reflektion kring likheter och skillnader mellan då och nu. Museichefen Hans-Lennart Ohlsson betonar att det handlar om att förankra att vår existens idag inte är en isolerad företeelse utan att vår tillvaro har en historisk grund.
– 1700-talets lyxkonsumtion av importerade varor och särskilt handeln med slavar ledde till starka protester, vilka så småningom resulterade i ett förbud mot slavhandeln. Förbudet medförde en förändrad samhällssituation som delvis blev startskottet till den industrialisering som utgör grunden för det samhälle vi har idag.

Kreativt lärande
Både Hans-Lennart och Linnéa poängterar med eftertryck att Sjöhistoriska museet och dess utställningar är en ovärderlig resurs för skolor och lärare i regionen. Som ett led i att stärka kopplingen till skolväsendet har Linnéa lagt grunden till en satsning inom ramarna för Skapande skola i samarbete med Unga berättar, Kulturskolan Stockholms film- och mediecenter.
– Vi arbetar på ett kreativt sätt med visningar, grupparbeten och egna projekt för att uppmuntra eleverna att ifrågasätta och dra egna slutsatser. Digitaliseringen har dessutom varit ett oerhört kraftfullt verktyg för vår omfattande pedagogiska verksamhet; i nuläget satsar vi på att använda bland annat läsplattor för att erbjuda fördjupningar och detaljstudier. Vi vill uppmana lärarna att dra nytta av den kompetens som finns här på Sjöhistoriska – det finns mycket att lära, avslutar hon.

Sjöhistoriska museet
Sjöhistoriska museet verkar för att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar. Det sker genom att i en mångfald former levandegöra vårt sjöhistoriska arv och sprida kunskap om maritim historia. Lektionerna anpassas efter besökarnas behov och önskemål och besöket är dessutom kostnadsfritt.

Kontakta museets pedagoger Linnea de Laval och Christina Taube via e-post (förnamn.efternamn@maritima.se) eller på telefon under kontorstid: 08-519 549 40
www.sjohistoriska.se

www.sjohistoriska.se