Utbildade och kompetenta lärare viktigaste kriteriet för kvalitet

Publicerad 15 februari 2017
Text: Hanna Engström

Print

“Vilka är de viktigaste kriterierna för kvalitet i grundskolan?” Den frågan fick grundskollärare i Framtidens Karriär – Grundskollärares undersökning. En klar majoritet poängterade vikten av utbildade lärare, följt av en bra chef och stöttande ledning.

”Att ha kompetent personal är A och O” menar en av svarspersonerna och får medhåll av en tredjedel i undersökningen. Man menar att välutbildade och behöriga pedagoger är avgörande för att skapa kvalitet i grundskolan. Hög ämneskompetens och erfarenhet är andra aspekter. Flera nämner också vikten av att lärarna ska ha tid och möjlighet att utföra sitt yrke och kunna fokusera på undervisningen.

Stöd från ledningen
På andra plats i undersökningen kommer vikten av stöd från chef och ledning. En kvalificerad, närvarande och tydlig ledning framhålls och ett ledarskap som utgår från lärarnas behov. Man vill se en intresserad och engagerad skolledning som är lyhörd och uppmuntrande. Rektorn har en central roll och bör stötta och driva utvecklingen framåt. Även ett bra ledarskap bland lärarna betonas.

God studie- och arbetsmiljö
Vikten av god arbetsmiljö poängteras ur flera synvinklar. Lärarna behöver få arbetsro och eleverna studiero. Man menar att det måste finnas rätt förutsättningar i klassrummet och syftar på en god undervisningsmiljö med lugn och ro och trygghet för lärare och elever.

Motiverade pedagoger
På fjärde plats i undersökningen kommer engagerade lärare. Många understryker hur viktigt det är att lärarna känner arbetsglädje och trivs med sitt jobb. Man nämner betydelsen av att pedagogerna verkligen ser sina elever, bygger relationer och skapar tillit. Man vill gärna se motiverade och drivna lärare som brinner för att undervisa.

Samarbete med föräldrarna
Slutligen efterlyser flera lärare rätt inställning till skolan och lärande från både elever och föräldrar. Man vill se ett samarbete och en ömsesidig respekt där föräldrarna har tillit till lärarnas kompetens och undervisning. Vidare vill man uppmuntra en bra kommunikation med föräldrarna och önskar att de tar rollen som engagerade, stöttande och ansvarsfulla vårdnadshavare.

Viktigaste kriterierna för kvalitet i grundskolan enligt lärarna
1. Utbildade och kompetenta lärare
2. Stöttande ledning
3. Trygg arbetsmiljö
4. Engagerade pedagoger
5. Gott samarbete med föräldarna