Presentation

Salem driver eget undervisningslyft

Publicerad 15 februari 2018

Marsella Qvicker, Eva Lindkvist och Katarina Sweding i Salems kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
Marsella Qvicker, Eva Lindkvist och Katarina Sweding i Salems kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
För att stärka sina lärare och höja kvaliteten i undervisningen har Salems kommun genomfört omfattande åtgärder, bland annat att utvidga kompetensutvecklingen och att utveckla undervisningen utifrån evidensbaserad undervisningspraktik.

Under hösten 2017 inledde Salems kommun i samverkan med forskaren Ann S. Pihlgren en stor satsning för alla lärare i Salems kommunala grundskolor och gymnasieskola. Baserat på vetenskapliga studier, klassrumsobservationer och omfattande forskning skapade kommunen undervisningslyftet i Salem, vars syfte är att utveckla undervisningen mot en praktik som enligt forskningen ger resultat.
– Under två års tid kommer lärarna att arbeta med noggrant utformade moduler. Varannan vecka hålls möten enligt modellens fyra steg, vilka inkluderar att gemensamt ta till sig nytt forskningsmaterial, föra en gemensam dialog kring det lästa, prova i sin undervisning och sedan kollegialt utvärdera resultatet. Det är så vi kan säkerställa långsiktiga resultat och att våra lärare hela tiden kan växa i sin profession, berättar Eva Lindkvist, förvaltningschef vid Salems barn- och utbildningsförvaltning.

Kan behovsanpassa materialet
Katarina Sweding, rektor på Rönninge gymnasium, nickar bifall och betonar att det är centralt att kompetensutvecklingen sker praxisnära för att den ska ge önskat resultat.
– Vi har möjligheten att behovsanpassa lyftet och utgå från eget material, med avstamp i ett gemensamt språk.
Vi tar också emot ett stort antal lärarstudenter i samarbete med Södertörns högskola och kan föra resonemang om vad god lärarprofession egentligen är, hur vi kan bli bättre och hur vi hela tiden ökar vår kompetens.

Alla arbetar mot samma mål
Salems kommun har högst antal behöriga lärare på gymnasienivå i Stockholms län och på förskolenivå ligger man högst på Södertörn. Kommunen har jämförelsevis lätt att rekrytera behörig personal och uppvisar redan mycket goda resultat.
– Såväl förvaltning, verksamhetsstrateger och förvaltningschef som ledare och lärare arbetar mot samma målbild. I slutändan handlar det om att utveckla undervisningen långsiktigt, säkra utrymme för pedagogiskt ledarskap och etablera ett engagerande och spännande kollegialt lärande. Det är så vi blir ännu bättre, understryker förskolechefen Marsella Qvicker.

Salems kommun
Salems kommun är en modern förortskommun med fördelen av att vara en liten kommun med alla dess fördelar samtidigt som det finns goda kommunikationer till den närliggande storstaden. Barn- och utbildningsnämnden i Salem ansvarar för omsorg, utbildning och uppföljning för barn och ungdomar i åldrarna 1-20 år. Vi arbetar systematiskt med kvaliteten och utvecklingen av verksamheterna för att Salems förskolor och skolor ska ge barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling.

Kontakt:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tel vxl: 08-532 598 00
E-post: bou@salem.se
www.salem.se/barn–utbildning