Utveckling

Sveriges största nätverk av lärare och pedagoger

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: AcadeMedia
Som medarbetare hos oss blir man en del av ett nätverk av pedagoger och lärare i hela Sverige, säger Lotta Krus, segmentschef AcadeMedias grundskolor. Foto: AcadeMedia

Som ny segmentschef för AcadeMedias grundskolor ansvarar Lotta Krus för nära 80 grundskolor varav hälften också har förskolor.
– Vår egen utbildningsorganisation erbjuder hundratals utbildningar och nätverksträffar. Det är oslagbart om man vill vara i framkant och ta del av det senaste inom skolutveckling, säger Lotta Krus.

Lotta Krus har arbetat i skolans värld i över 25 år, först som NO-lärare på en kommunal grundskola i Göteborg och därefter i olika befattningar inom både grund- och gymnasieskola.
– Jag brinner verkligen för att varje elev ska komma till sin rätt på den skolan de går. Att göra den bästa skolan för eleven startar med läraren.
Skolutvecklingen inom AcadeMedias skolor bygger på tre beståndsdelar.
– Det kollegiala lärandet är centralt och omfattar alla lärare inom AcadeMedia, både inom skolor och mellan skolor. Vi utbyter erfarenheter och löser svårigheter tillsammans för att utveckla undervisningen. Våra skolor får genomgående höga betyg i Skolenkäten som Skolinspektionen skickar ut. Lärarna uppger att de uppskattar det pedagogiska ledarskapet och möjligheten att samverka kring undervisning.
AcadeMedias kvalitetsmodell ger medarbetare möjlighet att ta del av skolans olika utvärderingar och gemensamt påverka skolans utveckling.
– Vår skolutveckling ska utgå från klassrummet och elevens lärande. Därför följer vi upp elevernas utveckling flera gånger per år och utvecklar undervisningen efter elevernas behov. Genom att våra lärare är delaktiga i att analysera resultaten i våra kunskapsuppföljningar och enkäter blir de även en del av det framåtriktade arbetet.

Nätverk och utbildningar
Den tredje delen är koncernens satsning på kompetenshöjande insatser, som bland annat görs genom den egna utbildningsorganisationen AcadeMedia Academy. Här finns allt från utbildningsinsatser för förstelärare, fritidspersonal och ämneslärare till breda satsningar på kurser i betyg och bedömning, närvarofrämjande insatser och utbildningar i trygghet och säkerhet.
– En av höstens utbildningar handlar om nya läroplansskrivelserna kring sexualitet, samtycke och relationer och hur man kan integrera det i klassrummet. Det är svåra frågor där kontinuerlig fortbildning är viktig.
Genom nätverksträffar och gemensamma digitala plattformar har medarbetare möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter tvärfunktionellt.
– Lärare är väldigt nyfikna och vill utveckla sin undervisning. Om man satsar på sina medarbetare och deras professionsutveckling får man skickliga och engagerade lärare, det höjer kvaliteten på undervisningen.

”Jag brinner verkligen för att varje elev ska komma till sin rätt på den skolan de går.”

Tydliga skolprofiler
AcadeMedias grundskolor är uppdelade i sex profiler med olika inriktningar och pedagogik, exempelvis inom montessori. Innovitaskolan satsar på moderna metoder och lärverktyg i kombination med traditionell undervisning, bland annat i samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE. Noblaskolorna fokuserar extra mycket på studiero och tydliga förväntningar, Pops Academy använder musiken som kraft, och på Vittra är samhällsengagemanget centralt.
– Med tydliga skolprofiler ska både elever och medarbetare kunna hitta en skola som passar deras intressen och drivkrafter. AcadeMedias supportorganisation stöttar med experter inom olika områden, så att skolorna kan fokusera på sin kärnverksamhet – elevernas undervisning och utveckling.

Satsningar på lärmiljöer
Inom AcadeMedia satsar man mycket på arbets- och lärmiljöer genom att rusta upp befintliga skolor och investera i nya. Innovitaskolan Rudan har fått mycket uppmärksamhet för sin nya förskola och skola i Haninge, och på Noblaskolan i Nya Hovås finns Sveriges första skolgård på tak.
– Många av våra skolor utvecklar lärmiljöer utifrån sina profiler. Skolorna inom Vittra inreder exempelvis redaktioner så att eleverna kan utveckla sitt samhällsengagemang genom att göra poddar och reportage som utgår från skolans närområde.
Lotta Krus poängterar att olika huvudmän kan lära mycket av varandra.
– Jag hoppas på en mindre polariserad skoldebatt och ett större fokus på hur vi gemensamt kan förbättra svensk skola, oavsett om huvudmannen är kommunal eller fristående. Vi lägger mycket resurser på skolutveckling och vi delar gärna med oss.
Hon fortsätter:
– Lärare är en av de viktigaste yrkesgrupperna för hela samhällsutvecklingen. De jobbar med barn och ungdomars framtid varje dag och deras insatser påverkar framtiden för oss alla. Därför måste vi gemensamt arbeta för att höja attraktionskraften i läraryrket och se till att fler lärare får möjlighet att påverka sin skola och arbetssituation.

AcadeMedias grundskolor

• Innovitaskolan – 28 skolor
• Montessori Monidal – 6 skolor
• Noblaskolan – 15 skolor
• Pops Academy – 3 skolor
• Snitz – NPF-anpassad grund- och gymnasieskola
• Vittra – 25 skolor