Strömstads kommun

Kooperativt lärande utvecklande

Publicerad 11 februari 2020
Text: Cristina Leifland Foto: Pierre Karlge
Niclas Fohlin från Studentlitteratur. Foto: Pierre Karlge
Niclas Fohlin från Studentlitteratur. Foto: Pierre Karlge

Bättre delaktighet, starkare motivation och större tillit hos eleverna. Det är några av effekterna efter att Strömstad kommun implementerat kooperativt lärande i sina skolor. Bland lärare och annan skolpersonal är entusiasmen stor.

Sedan starten av höstterminen 2019 används kooperativt lärande som en arbetsmetod i samtliga av Strömstads kommunala skolor, från förskoleklasser till vuxenutbildning, och i alla ämnen.
– Vi var nyfikna på hur kooperativt lärande kunde bidra till att stärka elevernas arbetsmiljö, öka likvärdigheten mellan elever och underlätta elevinflytandet. Dessa är de tre grundbultarna i vårt systematiska kvalitetsarbete. Redan efter en termin har vi märkt att det är en framgångsrik metod, som både elever och lärare uppskattar, berättar Marie-Louise Mattila, som är rektor på Bojarskolan, en F–6-skola.

Marie-Louise Mattila, rektor på Bojarskolan.
Marie-Louise Mattila, rektor på Bojarskolan.

Passar alla
Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning. Arbetssättet utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.
Med kooperativt lärande skapas ett samarbetande klassrum, där elever blir varandras lärresurser. Genom att använda samarbetets kraft i undervisningen kan lärande ske förbehållslöst mellan individer. Samtidigt får läraren flera verktyg för att skapa elevaktivitet, så att denne kan inkludera och engagera alla elever i den gemensamma undervisningen.
– Det är positivt både för högpresterande elever och för barn som har större utmaningar. Ännu har vi inte gjort en strukturerad utvärdering, men vi ser tydligt redan idag att eleverna arbetar bättre och mer fokuserat, och vi är övertygade om att detta kommer att hjälpa eleverna att nå målen. De känner att de kan påverka sitt lärande och det stärker relationen mellan eleverna. Dessutom trivs de väldigt bra med arbetssättet, säger Marie-Louise Mattila.

Brett genomslag
När frågan om kooperativt lärande först lyftes i Strömstad kommun var tanken att ett mindre antal lärare skulle ges möjlighet att gå utbildningen, för att de sedan skulle kunna dela med sig av sina kunskaper till det övriga lärarkollegiet. Men för att få bästa möjliga genomslag och nytta beslöt Barn- och utbildningsförvaltningen istället att låta samtliga 220 lärare i de kommunala skolorna delta. Kursen startade med en stor föreläsning för hela kollegiet om kooperativt lärande och fortsatte sedan med workshops på olika teman, där boken Kooperativt lärande i praktiken utgjorde en stomme. Jennie Wilson och Niclas Fohlin från Studentlitteratur höll i utbildningen.
– Jennie och Niclas var helt fantastiska. Utbildningen var enormt uppskattad och när det var dags att börja implementera det kooperativa lärandet i vår praktiska undervisning under höstterminen var lärarna väldigt taggade, berättar Marie-Louise Mattila.
Skolorna har sedan fortsatt att utveckla det kooperativa lärandet i mindre utvecklingsgrupper. I dessa arbetar man med olika teman baserat på kursmaterialet från Studentlitteratur, där det finns en rad olika övningar och fokusområden. I början av vårterminen arrangeras en fördjupande workshop.
– Kooperativt lärande är ju inte nytt, men i Studentlitteraturs kursmaterial är det så koncentrerat och överskådligt att det blir väldigt lätt att överföra till verkligheten på skolorna. Det är tydligt, med många bra övningar som är lätta att följa. Dessutom är upplägget med föreläsningar och workshops väldigt bra, säger Marie-Louise Mattila.
Hon menar att det kooperativa lärandet inte bara är ett redskap i själva undervisningen och för att nå goda studieresultat. Det är också ett arbetssätt och attityd som genomsyrar all verksamhet på skolan, eftersom det i grunden handlar om värderingar och hur man förhåller sig till och samarbetar med andra.
–Det finns så många trender som kommer och går inom skolans värld, men detta är något helt annat. Det är ett handfast sätt att arbeta, som såväl elever som lärare verkligen tar till sig och trivs med. Jag är övertygad om att det som eleverna lär sig genom den här typen av samarbete och engagemang har de nytta av inte bara i klassrummet, utan i alla möjliga sammanhang i livet.

Kooperativt lärande

Kooperativt lärande är en framgångsrik metod för att öka inkludering, engagemang, delaktighet och resultat hos elever. För lärare innebär det kooperativa lärandet ett handfast arbetsredskap i klassrummet och stärkt kollegialt lärande.

Jennie Wilson från Studentlitteratur. Foto: Pierre Karlge
Jennie Wilson från Studentlitteratur. Foto: Pierre Karlge