Förbättringsarbete

En föränderlig värld förutsätter agila arbetssätt

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Cristina Leifland
Malin Frykman, processledare på Foxway Education.

Kan ett agilt förhållningssätt förbättra elevernas utveckling och skolan som organisation? Det menar Malin Frykman, tidigare lärare och rektor, som nu arbetar med strategi och ledning för att utveckla den svenska skolan.

– Agilitet innebär ett rörligt, utforskande förbättringsarbete och en formativ skolkultur, där man tar hänsyn till förändringar i samhälle och bland elever. Samhället utvecklas snabbt och den här typen av flexibelt mind-set är nödvändig för att fånga elevernas skiftande behov, säger Malin Frykman som är processledare på Foxway Education, ett it-företag med fokus på utbildningssektorn.

”Det finns en enormt stor vilja och entusiasm för att hitta rörliga arbetsformer.”

Korta målcykler ger resultat
Utvecklingsmålen i skolan är ofta långsiktiga. Men för att gå i takt med tiden krävs i många avseenden mycket kortare målcykler för förbättringsarbetet och ett större fokus på effekt, menar Malin Frykman.
– Inom skolan formuleras ofta långa, stora mål, som sällan följs upp. Men effekter och resultat som leder till kulturförändringar bör snarare ses i korta cykler, med avstämningar efter sex veckor. Vilka elever ska vi offra på vägen om inte de fastställda, långsiktiga målen håller? frågar hon.
Malin Frykman betonar att ett evidensbaserat, agilt arbetssätt inte får kollidera med styrdokumentens ramar och mål om en likvärdig skola. Det handlar istället om att inom en stabil ram hitta rörliga arbetssätt, som möter elever på bästa sätt, och att ha förmågan att snabbt justera och skruva utefter en snabbföränderlig verklighet. Att med digitala verktyg systematiskt samla och utvärdera data för att kunna fatta datastödda beslut är en viktig del.

Stort intresse för agila arbetssätt
Malin ser ett stort intresse bland enskilda skolor och ledningsgrupper för att arbeta enligt en agil modell.
– Det finns en enormt stor vilja och entusiasm för att hitta rörliga arbetsformer, där man snabbt fångar upp både det som är bra och det som är dåligt i den lärande organisationen. När man tydliggör vad som händer och anpassar sig efter det, skapar det energi och motivation genom hela organisationen, säger hon och fortsätter:
– I slutändan vill ju alla skolor hitta arbetsformer som möter elevers rätt till en likvärdig skola och som förbereder för ett livslångt lärande. Agilitet är en av pusselbitarna i att framgångsrikt nå det målet.