Jämlik skola

Skolan måste bli mer jämlik

Publicerad 11 februari 2020
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet
Anna Ekström (S), utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet
Anna Ekström (S), utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

– Om tio år ska det inte spela någon roll var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på. Alla skolor ska vara bra skolor och den elev som gör sitt bästa ska ha alla möjligheter att lyckas, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Senaste Pisa-undersökningen visar att svenska elever presterar allt bättre samtidigt som klyftorna ökar; Sverige är sämst i Norden på likvärdighet.
– Sverige behöver göra upp med den marknadsstyrning som präglat skolan och återupprätta skolan som gemensam bildningsinstitution. För att lyckas med det behöver samhället stärka kontrollen över skolans utveckling, och se till att den är en mötesplats för elever med olika bakgrund. Det räcker inte med att bara satsa mer på skolor med störst behov, vi behöver också se över dagens regler för antagning och urval till skolor så att de är rättvisa för alla elever, säger Anna Ekström.
En annan viktig utmaning för dagens grundskola är kunskapsresultaten som behöver fortsätta att höjas.
– För det krävs att skolan blir mer jämlik och att alla elever, oavsett var i landet de bor, får möta utbildade och skickliga lärare samt att det är fokus på kunskap och studiero i alla klassrum.

”Lärarbristen gör att vi måste se till att lärare får avlastning från andra yrkesgrupper, exempelvis socionomer.”

Fler lärarassistenter
Assistenter i klassrummen är ett sätt att avlasta läraren, men söktrycket på regeringens lärarassistentbidrag har hittills inte varit särskilt högt. Det hoppas utbildningsministern ska ändras inte minst i kraft av bättre kännedom om bidraget.
– Lärarbristen gör att vi måste se till att lärare får avlastning från andra yrkesgrupper, exempelvis socionomer. En av anledningarna till att så många kommuner inte sökte tidigare var en ovanligt krånglig och lång regeringsbildning och budgetprocess. Tiden för huvudmännen att sätta sig in i villkoren för statsbidraget och att rekrytera lärarassistenter var väldigt kort. Om regeringens fördubblade satsning för år 2020 betalas ut till kommunerna finns bättre förutsättningar för skolorna att hinna anställa fler lärarassistenter.

Nytt betygssystem
Det nuvarande betygssystemet har fått utstå mycket kritik och ska nu göras om – igen.
– Skolan ska ha ett betygssystem som speglar faktiska kunskaper, främjar lärande och uppmuntrar elever att anstränga sig i sina studier. Flera utvärderingar pekar på att så inte är fallet. Enstaka tillkortakommanden har stor påverkan på elevernas slutgiltiga betyg. En del av de problem som finns med nuvarande betygssystem ses därför över. Läroplanerna ska bli tydligare och faktakunskaper lyftas fram. Samtidigt tittar en utredning på om vi ska övergå från kurs- till ämnesbetyg på gymnasiet. Dessa förändringar gör vi noggrant och systematiskt, och jag tror det blir väldigt bra när det är klart.
Hur ser svensk grundskola ut om tio år, om allt går som du vill och hoppas på?
– Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen, dit ska vi nå igen. Alla skolor ska vara bra skolor – med fokus på kunskap och bildning. I framtidens skola är det din egen ansträngning som avgör hur långt du når. Den elev som gör sitt bästa ska också ha alla möjligheter att lyckas.