Presentation

Haparanda ska bli bäst i Norrbotten

Publicerad 14 februari 2017

Bengt Westman, ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Arja Martinviita, förvaltningschef vid barn- och ungdomsförvaltningen.
Bengt Westman, ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Arja Martinviita, förvaltningschef vid barn- och ungdomsförvaltningen.
När den nya styrelsen för barn- och utbildningsnämnden i Haparanda tillträdde för några år sedan var de nya ledamöterna rörande överens om att formulera och konkretisera ett gemensamt mål, nämligen att Haparandas grundskola skulle bli Norrbottens bästa.

Skolväsendet i Haparanda kommun klättrade 2016 hela 220 placeringar i SKL:s ranking av grundskolan från året dessförinnan. Den nya rankingen är ett kvitto på att kommunens systematiska förbättringsarbete ger resultat.
– Det handlar inte bara om studieresultat utan om trivsel, motivation, delaktighet och att skapa en mångfacetterad skola. Vi insåg också att skolan inte skulle kunna klara det på egen hand, utan tillsammans med aktörer inom exempelvis kultur, fritid, bibliotek, kost och mycket mer har vi gjort en kraftsamling för våra barn och ungdomar, säger Bengt Westman, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.
Förvaltningschef vid barn- och ungdomsförvaltningen, Arja Martinviita, framhåller betydelsen av att grundskolan har ett tydligt politiskt mål.
– Det underlättar både för oss i förvaltningen och för rektorer och lärare ute i skolorna. Det är en flerårig process innan vi når dit vi vill, men alla inblandade parter behöver involveras, såväl förvaltning och politiker som rektor, elever och föräldrar, säger hon.

Lyhördhet är centralt
Tillsammans betonar både Arja och Bengt att kvalitetsarbetet grundar sig i ett gemensamt förhållningssätt som har skapats genom en tydlig dialog med medarbetarna.
– Det är oerhört viktigt att vi är lyhörda för personalens tankar och idéer – de har bäst insikt i vad som kan förbättras och hur – och att vi från politiskt håll bidrar till att lyfta medarbetarna och deras status inom regionen, säger Bengt.

Ökat inflytande
Under 2016 har fokus legat på att skapa starkare relationer mellan olika parter, bland annat mellan elever och lärare, föräldrar och skola samt lärare och lärare. Ett annat fokusområde har varit språkutveckling. Arbetet med dessa två områden kommer att fortgå, men nu riktas blicken även mot ökad delaktighet.
– Vi vill bana väg för ett utökat elev­inflytande så att eleverna känner att de kan vara med och utveckla och påverka sin miljö. Målet är att ha en hög, stabil nivå på våra resultat och om vi skapar ett tryggt och inspirerande klimat kommer vi att lyckas uppnå det, avslutar Arja.

Haparanda stad
Målsättningen är att utbildningen i Haparanda stads samtliga skolformer ska vara av hög kvalitet. Undervisningen ska inom varje skolform vara av hög kvalitet och leda till hög måluppfyllelse. Kvalitetsarbetet genomförs med fastlagda rutiner, tydlig planering, ansvarsfördelning, tidplaner, dokumentation, verktyg och metoder.

Haparanda stad
953 85 Haparanda
Tel. vxl: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se
www.haparanda.se

www.haparanda.se