8 av 10 grundskollärare: Otillräckliga insatser för att få alla elever godkända

Publicerad 15 februari 2017
Text: Hanna Engström

8 av 10 grundskollärare har inte tillgång till de insatser som krävs för att alla elever ska bli godkända. De som ansåg det fick följdfrågan ”Vad saknas för att alla dina elever ska bli godkända?” De viktigaste svaren var fler speciallärare, mer tid för varje elev och mindre klasser samt mer enskild undervisning.

Först och främst ansåg man att det finns ett stort behov av fler specialpedagoger och extra stöd genom specialundervisning.

Speciallärare efterfrågas
Den största kategorin handlade om speciallärare och hur de kan hjälpa elever som inte blir godkända. Extra resurser i form av specialkompetens och kunniga specialpedagoger som har tid och möjlighet att sitta ner med eleverna enskilt kan göra stor skillnad. ”Specialpedagoger som hinner stötta och hjälpa både mig och eleverna” skrev en person.

Tid för eleverna
En nästan lika stor del pekade på tiden som en avgörande aspekt. Man ville ha mer tid för att möta eleverna enskilt, ha tid för att hjälpa, samtala och ge stöttning. Lärarna menade att det även finns behov av tid för planering, samarbete med andra lärare och formativ bedömning för att skapa bästa resultat.

Mindre klasser
Ett stort antal personer framhävde vikten av mindre grupper för att nå ut till de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen. Man föreslog allt från halvklasser till individanpassad undervisning. En liten grupp ger mer elevtid och bättre stöd. En del ville även se enskilda en-till-en-lektioner.

Fler lärare och andra vuxna
Den fjärde största kategorin i undersökningen poängterade att eleverna behöver fler vuxna. I första hand lärare, man nämner tvålärarsystemet, och lärarassistenter men även andra vuxna. En person skrev: ”fler yrkeskategorier på skolan; heltidsanställda lärarassistenter, rastvakter, psykologer, kuratorer, beteende­vetare”. Det bör även finnas ett bra samarbete med hemmet och stöttande föräldrar.

Svenska som andra språk
Slutligen var det flera svarspersoner som tog upp att många elever inte har svenska som modersmål. Man ville se mer stöd, bland annat i form av fler modersmålslärare och lärare inom svenska som andra språk för flerspråkiga elever. Därtill nämnde man att det behövs hjälp och studiestöd till nyanlända då de har svårt att nå de uppsatta målen.

Insatser för att alla elever ska bli godkända
1. Fler speciallärare
2. Mer tid för varje elev
3. Mindre klasser, enskild undervisning
4. Fler lärare och andra vuxna
5. Stöd till de som inte har svenska som modersmål
Har du tillgång till de insatser som krävs för att alla dina elever ska bli godkända?
insatser_graf