Bemanningsföretagens funktion: Erfarna och behöriga resurser

Publicerad 15 februari 2017
Text: Hanna Engström

Genom att erbjuda utbildade och behöriga lärare har bemanningsföretagen definitivt en funktion att fylla. 1 av 5 grundskollärare anser att bemannings- och konsultföretagen för lärare kan fylla en funktion inom grundskolan. Bemanningsföretag inom skolan är relativt nytt även om det länge har funnits vikarieförmedlingar.

Två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att konsulter kan bidra som vikarier, både på kort och lång sikt. Många poängterade vikten av behörighet och kompetens.

Behöriga vikarier behövs
”Bra vikarier saknas ständigt” skriver en person i undersökningen. Det framkom tydligt att det finns ett stort behov inom bemanning. Någon nämner vikariepool, en annan pratar om att kapa toppar och en tredje menar att bemanningspersonal kan hjälpa till att tillfälligt fylla vakanta tjänster. Många återkommer till vikten av utbildning. De vill se kompetenta pedagoger, personer med utbildning, behörighet samt erfarenhet.

En extra resurs
Den näst största kategorin i undersökningen framhöll att bemanningsföretagen fyller en funktion med personal som extra resurs, exempelvis som handledare eller lärarassistent. En person skrev: ”En extra hand som kan underlätta både för elever och lärare”. Flera betonade behovet av en extra vuxen i klassrummet, någon som kan komplettera läraren. Det finns även utrymme för avlastning under en viss period, till exempel vid hög arbetsbelastning eller vid en specifik situation såsom krishantering.

Perspektiv utifrån
En tredje grupp menade att konsulterna har en annan infallsvinkel som behövs ibland, de kan ”ge en bild av vad som behöver förbättras med ett nytt perspektiv utifrån”. Konsulterna kan bidra med en bättre överblick, specialkunskap och experttips. De kan även ta rollen av utbildare och träna personal och utveckla undervisningen.

Administrativ funktion
En del menade också att personal från bemanningsföretag kan fylla en funktion genom att ta administrativa uppgifter. Det finns mycket dokumentation och pappersarbete som behöver göras och där kan de fylla en viktig funktion. Det kan vara uppgifter som inte kräver någon lärarutbildning men som likväl är nödvändiga inom grundskolan.

Löneutvecklingen
Slutligen framhöll ett par personer att konsulterna kan komma in och driva upp lönerna. De kan få fart på löneutvecklingen vilket kan gynna alla.

Bemanningsföretagens funktion inom grundskolan
1. Utbildade och behöriga vikarier
2. Erfaren extra resurs
3. Utifrånperspektiv
4. Administrativ hjälp
5. Driva löneutvecklingen
Kan bemannings- och konsultföretag för lärare fylla en funktion inom grundskolan?
bemanning_graf