Digitalisering ger nya möjligheter

Publicerad 15 februari 2017
Text: Cristina Leifland, Foto: Johan Marklund

Inger Pripp, grundskoledirektör i Stockholms stad.
Inger Pripp, grundskoledirektör i Stockholms stad.
I år får alla Sveriges skolor en nationell it-strategi. Det innebär nya möjligheter men också utmaningar för lärare, skolledning och elever.

Syftet med den nya it-strategin är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle och att digital kompetens och programmering ska vara tydligare i kurs- och ämnesplaner. Den innebär också att alla Sveriges grundskoleelever senast 2020 ska ha tillgång till ett eget digitalt hjälpmedel i skolan.
– Detta skapar stora möjligheter för Sveriges skolor, men innebär självklart också utmaningar. Det går inte att välja bort digitaliseringen, och utvecklingen går oerhört snabbt. Alla skolor och elever måste med och för skolledningar och rektorer gäller det att fatta viktiga strategiska beslut om hur man ska genomföra detta, säger Inger Pripp, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Stora variationer
En viktig aspekt är att ha hög kompetens i upphandlingar av såväl hårdvara som mjukvara för att undvika kostsamma misstag. It-kompetensen bland rektorer och lärare kan också variera och det finns stora skillnader mellan kommuner och till och med mellan enskilda skolor i samma kommun.
– Ibland finns det individuella eldsjälar med enorm kunskap som driver digitaliseringen på sin skola och det skapar stor spännvidd i hur långt utvecklingen har kommit. Vissa skolor har redan idag en väl utbyggd digital infrastruktur och hög kompetens, medan andra har en längre väg att gå.
Detta gäller inte bara svenska skolor, studier som gjorts i till exempel Storbritannien visar samma mönster, berättar Inger Pripp.
Digitaliseringen av skolan ger många nya verktyg för både lärare och elever. Exempelvis kan olika digitala lösningar skapas för elever med inlärningssvårigheter eller bristande kunskaper i svenska.
– Vi kan skräddarsy effektiva lösningar för olika elevgrupper som kan vara till stor hjälp i lärandet. Lärare kan ge stöd och omedelbar respons till elever i det pedagogiska arbetet och kommunicera med kolleger, elever och föräldrar.

Smart stad
I Stockholm kommer dessutom alla kommunala grundskolor 2018 att få tillgång till både en ny digital skolplattform och en ny generation it-service, som ett led i att uppfylla visionen om en smart stad och stadens pedagogiska mål. Alla grundskolerektorer i Stockholms stad kommer under 2017 därför att genomgå en utbildning som kallas ”Ledarskap i digitaliseringen”, som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett viktigt syfte är att kvalitetssäkra och skapa likvärdighet i den digitala kompetensen hos rektorer.
– Vi tittar på framgångsrika metoder och goda exempel så att rektorer får de allra bästa förutsättningarna att skapa en ny digital miljö i sina respektive skolor och lyckas i uppdraget att förbättra resultaten och effektivisera verksamheten, säger Inger Pripp.
Den nya nationella it-strategin och de lokala digitala satsningarna i Stockholms stad innebär att man nu kraftsamlar för att skapa en framåtsyftande it-miljö i våra grundskolor.
– Digitalisering i skolan är inget självändamål. Alla åtgärder syftar självklart till att hjälpa såväl elever som lärare och föräldrar och bidra till en bättre och framgångsrik skola.