Kommunikation och auktoritet förebygger påtryckningar

Publicerad 15 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Robert Fahlgren, Lärarförbundet (Foto: Peter Jönsson), Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund (Foto: Elisabet Olsson Wallin) och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund (Foto: Martin Lindeborg)
Robert Fahlgren, Lärarförbundet (Foto: Peter Jönsson), Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund (Foto: Elisabet Olsson Wallin) och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund (Foto: Martin Lindeborg)
Allt fler lärare upplever att de utsätts för påtryckningar från elevernas föräldrar, bland annat vad gäller läxor, betygssättning och undervisningens upplägg. En tydlig kommunikation gentemot föräldrar och en stärkt auktoritet för läraryrket kan bidra till att förändra situationen.

– Jag upplever att föräldradialogen har intensifierats på senare år, men man ska komma ihåg att de flesta föräldrar vill väl utifrån sina egna barns förutsättningar. Problemet är att många lärare lider av tidsbrist idag på grund av lärarbrist och en ökad arbetsbelastning. Grundorsaken till att allt fler lärare utsätts för press från föräldrar är att läraryrkets status successivt har minskat på senare år, vilket leder till ett minskat förtroende för lärarnas kompetens och yrkeskunnande, säger Robert Fahlgren, andre vice ordförande i Lärarförbundet med mångårig erfarenhet som grundskollärare.
Ett sätt att minska pressen från föräldrar är, enligt Robert Fahlgren, att politiker på ett tydligare sätt visar på läraryrkets betydelse samt att lärarnas arbetsbelastning minskar.
– Modern teknik har gjort det lättare att höra av sig till lärare och att läsa på kring hur andra skolor arbetar genom att söka på nätet. Nu verkar läraryrket ta tillbaka sin auktoritet efter ett par tunga år. Minskad lärarbrist, högre löner och en högre yrkesstatus kan bidra till att ytterligare stärka lärarnas roll och därmed minska pressen från föräldrar, säger Robert Fahlgren.

Viktigt att agera proaktivt
Enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund upplever sju av tio lärare att de utsätts för påtryckningar från föräldrar.
– Det här är definitivt ett arbetsmiljöproblem att föräldrar försöker påverka och styra undervisningen. Eftersom de enbart betraktar verksamheten ur sitt eget barns perspektiv saknar de lärarnas viktiga helhetsperspektiv. Många lärare upplever att försöken att påverka har ökat på senare tid, vilket är et tecken på att lärarnas auktoritet och status inte är vad den borde, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
– Att föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång är i grunden positivt, men det är viktigt att arbeta proaktivt och förebygga att lärare utsätts för onödig press från föräldrar. Det bästa sättet att förbygga är att ge föräldrar ett gediget underlag om vilka kriterier lärarna baserar sin formativa bedömning på. Ju högre kvalitet den formativa bedömningen har, desto färre föräldrar hör av sig med synpunkter, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.
Han menar att skolan inte bör betrakta sig som ett offer i den här typen av situationer. Det är därför viktigt att ta tillbaka initiativet och att arbeta metodiskt med professionell informationsgivning kring formativ bedömning.
– Det är viktigt att ingen lärare känner sig ensam om det här problemet. Kollegial samverkan och ett nära stöd från skolledningen krävs för att bygga upp en tydlig informationsgivning till elever och föräldrar. Det är också viktigt att rektorn markerar mot de föräldrar som går över styr, säger Matz Nilsson.