Presentation

Höör har fokus på utveckling

Publicerad 15 februari 2018

Susanne Thomasson, rektor för Ringsjöskolan och Tjörnarps skola och Louice MacDonald, utvecklingsstrateg i Höör. Foto: Andreas Svegland
Susanne Thomasson, rektor för Ringsjöskolan och Tjörnarps skola och Louice MacDonald, utvecklingsstrateg i Höör. Foto: Andreas Svegland
Mitt i centrala Skåne ligger Höör, en lite mindre och lite närmare kommun, som strävar efter att bli en av de attraktivaste arbetsplatserna för pedagoger i Sverige. Med det målet i sikte har kommunen infört en mängd olika åtgärder, med mycket positiva resultat.

– Vi drar nytta av vår mindre storlek genom att ha täta samarbeten mellan skolor och förvaltning på ett sätt som är svårt i en större kommun. Det finns ett fokus på utveckling hos alla här, oavsett om det gäller chefer eller pedagoger, och var och en är en del av ett helhetstänk där lärare och elever finns i centrum, betonar Louice MacDonald, utvecklingsstrateg i Höör.
Skolorna i Höörs kommun har under läsåret arbetat kommunövergripande med profession och lärares yrkesetik som ett led i att ta steg i den egna utvecklingen och skapa en likvärdighet och röd tråd.
– I Höörs kommun satsar vi på teamarbete med socialpedagog på skolorna, för att främja elevers närvaro, som ett led i att lärarna ska kunna fokusera mer på det pedagogiska uppdraget.

Stöttande utvecklingsavdelning
En av de viktigaste insatserna i kommunen är att en skolutvecklingsavdelning införts, som omfattar såväl IKT-ansvariga som utvecklingsstrateg. Syftet är att tillhandahålla stöd i arbetet för personalen, med särskild inriktning på ledarskap och profession.
– En annan åtgärd är ett utökat kollegialt samarbete i lärgrupper som våra förstelärare leder. Samarbetet medför ett kunskapsutbyte och en levande dialog om allt från yrkesetik till bedömning och ledarskap inom yrkeskåren, berättar Susanne Thomasson, rektor för Ringsjöskolan och Tjörn­arps skola.

Samarbete och digitalisering
Höörs kommun satsar på gemensamma rättningsdagar för nationella prov där pedagogerna har möjlighet till kollegialt samarbete och sambedömning för att skapa en likvärdighet.
– Vi avlastar lärarna vid rättning av de nationella proven och vikarie sätts in så rättningen kan ske tillsammans med kollegorna, berättar Susanne Thomasson.
Lärarna har under läsåret utbildats i programmering och detta kommer att fortsätta nästa läsår för att kunna möta de nya kraven i läroplanen vad gäller digitalisering.
– Detta är en del i det omfattande digitala utvecklingsarbete som pågår i Höör. Vi lägger mycket krut på att utbilda våra lärare för att ge dem en gedigen kompetens för att hantera framtidens krav. I Höörs kommun kan man helt enkelt ta ett steg framåt i sin yrkesroll, understryker Louice.

Höörs kommun
Höör ligger mitt i Skåne, 20 minuter från Lund, 32 från Malmö, 13 från Hässleholm, 34 från Osby, 42 från Kristianstad, 52 från Helsingborg. I hela kommunen bor drygt 16 000 personer och vi ökar stadigt. Höör är en populär kommun för barnfamiljer och vi utvecklar skolverksamheten för att möta behoven. I Höörs kommun finns fem kommunala och fyra fristående grundskolor. Våra skolor finns i stadsmiljö och på landet.

Höörs kommun
Box 53
243 21 Höör
Tel: 0413-280 00
E-post: kommun@hoor.se
www.hoor.se