Presentation

Linköping arbetar systematiskt med utveckling

Publicerad 15 februari 2018

Jonas Gårdstam och Caroline Andersson har båda jobbat som rektorer i Linköping sedan 2009. Foto: Lasse Hejdenberg
Jonas Gårdstam och Caroline Andersson har båda jobbat som rektorer i Linköping sedan 2009. Foto: Lasse Hejdenberg
I Linköpings kommun pågår ett systematiskt utvecklingsarbete av skolverksamheten baserat på kommunens tre övergripande och väletablerade mål: maximalt lärande, likvärdiga förutsättningar och lust och engagemang.

Caroline Andersson och Jonas Gårdstam började båda som rektorer i Linköping 2009 och har många års erfarenhet som lärare i bagaget. De har kunnat se hur kommunens skolväsende och skolor har utvecklats under det gångna decenniet.
– Det finns många aspekter som gör Linköping till en attraktiv arbetsgivare för grundskolelärare. Ett exempel är att kommunen har satsat kraftigt på att bygga nytt och renovera skollokalerna. Ett annat är att det finns en central strategi för att anlägga och underhålla den digitala infrastrukturen och skapa enhetliga förutsättningar oavsett klassrum och skola. Därutöver har kommunen utvecklat elevhälsoteam ute på skolorna, med specialpedagogiska koordinatorer som stöttar lärarna med anpassning och åtgärder, berättar Jonas.
Han får medhåll från Caroline, som i sin tur betonar det påtagliga fokus som finns vad gäller att erbjuda goda fortbildningsmöjligheter och kompetensutveckling utifrån varje enskild skolnivå hela vägen upp till rektorsnivå.
– Vi använder oss systematiskt av kollegialt lärande i lärargrupper på alla skolor, och det finns konkreta och tydliga karriärs- och utbildningsvägar att välja för de som vill gå vidare i sin profession. Några exempel är Ledarskapsakademin, Medarbetarakademin och kommunens rekryteringsutbildning, som alla är oerhört populära. Kring det kollegiala lärandet samverkar vi såväl med Linköpings universitet som med Kanada och Storbritannien för att utforma metoder med bas i vedertagen forskning. Just närheten till forskning och Linköpings universitet är oerhört viktigt för att rusta skolan inför framtiden.

Gemensam målbild
Det är utifrån dessa samarbeten som Linköpings tre övergripande mål – maximalt lärande, likvärdiga förutsättningar och lust och engagemang – har skapats. Målen etablerades för tre år sedan och de fick snabbt genomslag bland medarbetarna, som nu kan arbeta mot en gemensam målbild med utgångspunkt i lokala behov. Syftet var att renodla och förenkla budskapet för att få bättre genomslag.
– Varje skola analyseras för att se vad som kan förbättras och baserat på analysens resultat bedrivs sedan lokalt utvecklingsarbete på varje skola. Som rektorer har vi alltså stöd i statistik och mätningar, så att vi konkret kan påvisa vad vi gör bra och vad som behöver förbättras. Detta arbete ryms alltid under våra tre huvudmål och vi har redan kunnat se tydliga effekter – resultaten från grundskolan går framåt för varje år och elevmeritvärdena likaså, en tydlig effekt av målet maximalt lärande, konstaterar Jonas.
På samma vis går det att se utfallet av de andra målen, exempelvis hur Linköping skapar likvärdiga förutsättningar i hela kommunen genom att ha en tydlig, intern samverkan mellan kommunens olika områden, skolor och rektorer.
– Det finns ett utmärkt nätverk uppbyggt för att vi ska kunna lära av varandra och ha ett bra utbyte och det säkerställer också att vi kan ge våra elever samma förutsättningar, oavsett vilken skola i Linköping som de går på, säger Caroline.

Digitalisering en del av vardagen
Liksom på de flesta andra håll i Sverige har kommunen satsat kraftigt på digitalisering och har redan kommit långt i sitt arbete. Både infrastruktur och andra förutsättningar är på plats och Linköping var noga med att se till att alla lärare kände sig bekväma med den nya tekniken innan den rullades ut. Både Caroline och Jonas poängterar dock att digitalisering i sig inte är ett självklart framgångsrecept för att nå nya höjder, utan att det snarast handlar om hur man kan utveckla pedagogiken för att utnyttja alla tillgängliga verktyg och metoder och därmed nå fler elever.
– Digitaliseringsarbetet i sig är inte så komplicerat, utan det bör ingå i skolans och utvecklingsarbetets ordinarie drift. Det kan inte stå för sig själv utan måste implementeras och användas för att förbättra kunskaperna, naturligtvis kopplat till våra utsatta mål, betonar Jonas.
– Digitaliseringen är en väg att gå av många för att få bättre resultat. På köpet får våra lärare utmaningar som hjälper dem att tänka utanför ramarna och träna upp sin flexibilitet – det är något vi alla vinner på, avslutar Caroline.

Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen
Linköpings kommun har höga ambitioner med skolan. Insatser görs tidigt i både förskola och skola och bland annat finns en läsgaranti införd i årskurs 1. När det gäller betygen i årskurs 6 i ämnena matematik och svenska är eleverna i Linköping bland de bättre i Sverige. Satsningar görs för att nå målen:

Maximalt lärande
Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Likvärdiga möjligheter
Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda förutsättningar.

Lust och engagemang
Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal (ständigt lärande personal) och känner sig delaktiga.

Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen
581 81 Linköping
Tel: 013-26 38 00
E-post: utbildningsforvaltningen@linkoping.se
www.linkoping.se