Presentation

Modig satsning på pedagogik

Publicerad 15 februari 2018

Jenny Stanser, verksamhetschef för Södertäljes grundskolor och Monica Sonde, utbildnings­direktör i Södertälje, ser värdet och arbetar hårt för att lärarna verkligen ska få ägna sin tid åt att undervisa med kvalitet.
Jenny Stanser, verksamhetschef för Södertäljes grundskolor och Monica Sonde, utbildnings­direktör i Södertälje, ser värdet och arbetar hårt för att lärarna verkligen ska få ägna sin tid åt att undervisa med kvalitet.
I Södertälje hör det till vardagen att lärarkollegor diskuterar olika pedagogiska metoder. Här har kommunen vågat prioritera så att lärare verkligen får ägna sig åt undervisning med kvalitet.

Budgetprat, diskussioner om skolmatens kvalitet och lokalfrågor. Rektorer och lärare kan lätt översköljas av tidskrävande grubblerier som går ut över deras huvudsakliga uppdrag, att väcka elevernas lust att lära och få dem att nå målen i skolan. Men i Södertälje behöver lärare inte känna sig splittrade och fundera på var de ska lägga sitt fokus. Sedan flera år har man slagit fast att det pedagogiska ledarskapet och lärarnas undervisning är skolans absolut viktigaste områden.
Från högsta kommuntopp och hela vägen genom förvaltning, skolledningar och ut i varje enskilt klassrum har man gjort tydligt att det är undervisningens kvalitet som är det centrala för verksamheten i alla Södertäljes kommunala grundskolor.
– Det krävs kompetens och mod för att prioritera och avgränsa på det sättet. Vi har det modet och ser nu hur satsningen ger resultat, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje.
Monica Sonde syftar på elevernas förbättrade resultat. Tar man dessutom hänsyn till att en stor del av Södertäljes elever har föräldrar som är studieovana och har ett annat modersmål än svenska är resultaten än mer imponerande. Södertäljes spikraka kurva uppåt sticker ut nationellt.

Alla jobbar mot samma mål
Att man tagit ett kommunövergripande grepp kring kvalitetsutvecklingen av undervisningen är en nyckel till framgången. Stödstrukturen är väl förankrad i hela organisationen och bidrar till att alla lärare, oavsett arbetsplats, har en gemensam målsättning och jobbar på ett enhetligt sätt för att nå kommunens högt uppsatta förväntningar på deras arbete.
Vid ett par tillfällen varje termin träffas exempelvis kommunens alla lärare ämnesvis för att genom föreläsningar och workshops få inspiration och diskutera hur man ytterligare kan stärka undervisningen i respektive ämne. Det är uppskattat.
– Att kontinuerligt få nätverka och utbyta erfarenheter med lärarkollegor från andra skolor som undervisar i samma ämne som en själv värderas högt bland lärarna. Det är fantastiskt att vi under en serie av tillfällen bjuder in de mest eftertraktade ämnesföreläsarna i landet, säger Jenny Stanser, verksamhetschef för grundskolan på Utbildningsförvaltningen i Södertälje.
De stora gemensamma utbildningsdagarna följs upp och kopplas samman med mindre gruppmöten på varje skola var fjortonde dag. I de samtalen kan mer specifika ämnen diskuteras utifrån identifierade områden man har behov av att stärka. Som hur man ska få eleverna att bli bättre på att skriva fakta­texter eller hur lärarna kan påbörja lektionerna för att direkt fånga de unga åhörarnas intresse, för att bara ta ett par exempel.

Effektiva metoder
Södertäljes modell grundar sig på forskning, och de metoder man använder är beprövade. Studier har till exempel visat att professioner utvecklas om de filmas i sitt utövande.
– Det kan till en början kännas ovant och upplevas lite utlämnande att bli filmad. Men i våra lärargrupper är det en coachande stämning, inte en värderande. Att filma olika pedagogiska grepp ger ett värdefullt underlag för gemensamma diskussioner och har lett fram till flera nyttiga ”aha-upplevelser”, säger Monica Sonde.
Ytterligare en konkret lösning för att stärka lärarna och samtidigt öka likvärdigheten i bedömningen av eleverna är den gemensamma rättningen av de nationella proven. I en stor sal samlas lärare och granskar proven tillsammans. Uppstår tveksamheter om hur något svar ska bedömas lägger man det i en särskild hög som man sedan går igenom tillsammans i grupp.
– Vi ger lärarna stöd och verktyg för att de verkligen ska få ägna sig åt att undervisa på bästa möjliga sätt. Alla uppmuntras till att utveckla sin egen personliga roll som lärare men alla utgör samtidigt en del i ett lagarbete, säger Jenny Stanser.

Södertälje kommun
I Södertälje har alla kommunala skolor en gemensam modell för det systematiska kvalitetsarbetet. Lärare uppmuntras till och förväntas att kontinuerligt vilja utvecklas. Att trivsel och hälsa bland de anställda värderas högt märks också på det frikostiga friskvårdsbidraget på 3 000 kronor per år.

Kontaktperson:
Jenny Stanser, verksamhetschef grundskolan
Tel: 08-523 021 92
E-post: jenny.stanser@sodertalje.se
www.sodertalje.se