Grundskollärarnas råd till den nya riksdagen

Publicerad 13 februari 2019
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Mer resurser till både barn och lärare, riktlinjer för antal elever per klass, likvärdig skola med staten som huvudman och enklare betygskriterier. Det är några av de beslut som grundskollärarna anser att den nya riksdagen ska fatta.

Ett slumpmässigt urval av grundskollärare har svarat på frågan ”Vilka beslut angående grundskolan anser du att den nytillsatta riksdagen ska fatta?” Här redovisas en sammanfattning av svaren.

Elever med särskilda behov
Nästan hälften av de tillfrågade angav att mest resurser ska läggas på elever med särskilda behov och mindre klasser. Man menar att det måste finnas alternativ för elever som inte fungerar i ”vanlig” klass och att elevantalet per lärare blir rimligt. Resurser ska ges så att elever som behöver stöd ska få det av utbildade och professionella pedagoger under hela skoldagen. Det finns en risk att utan dessa resurser får vi fler elever som blir ”hemmasittare” då skolmiljön är omöjlig för dem. Det ska finnas riktlinjer för antal elever i varje klass på de olika stadierna.

Högre lön för lärarna
Lönerna för ”lojala lärare med behörighet som jobbat länge” behöver lyftas ordentligt. Lärarlönerna måste komma i nivå med andra yrken i samhället som har lika lång utbildning. Förutom lönerna måste det också satsas på skolans arbetsmiljö och inköp av rätt och passande utbildningsmaterial.
”Mer pengar till skolan där framtidens medborgare utbildas.”
Många ser behöriga lärare som känner sig nöjda med sin arbetssituation som en självklarhet. Man efterlyser fler vuxna i skolan som är intresserade av att arbeta med barn och ungdomar. Förslag ges på att anställa fler assisterande pedagoger. Man ska också ge möjlighet till fler specialpedagoger.
I svaren finns många som vill ha en likvärdig skola för alla, oberoende av var man bor i landet. Man menar att skolan återigen ska ha staten som huvudman.

Betyg och administration
Här anser man att betyg inte bör ges förrän i årskurs 6 eller 8. Betygskriterierna ska göras enklare att förstå, både för lärare som ska göra bedömningen och för elever så att de tydligt har klart för sig vad som krävs för att uppnå de olika målen.
Administrationen har ökat dramatiskt och arbetsbördan känns omöjlig för många lärare. Ett tydligt önskemål är att ge lärarna mer tid till för- och efterarbete av lektioner, tid till reflektioner, samtidigt som mycket av administrationen kan läggas på assistenter. Mycket onödig tid läggs också på möten.
”Lita på att lärarna gör ett bra jobb och ge dem de rätta förutsättningarna.”

Råd till riksdagen angående grundskolan
1. Resurser till barn med särskilda behov
2. Riktlinjer för antal elever per klass
3. Högre lön till lärare
4. Likvärdig skola med staten som huvudman
5. Enklare betygskriterier
6. Administrativ avlastning
7. Fler vuxna i skolan