Tidiga insatser och dialog gör skillnad

Publicerad 13 februari 2019
Text: Anette Bodinger Larsson

Johan Ahlkvist, skolchef för grundskolan i Tyresö.
Johan Ahlkvist, skolchef för grundskolan i Tyresö.
Behöriga lärare, tidigare insatser för elever med svårigheter samt mer resurser till verksamheten. Det är vad lärarna själva anser vara viktigast för att höja kvaliteten i grundskolan enligt en ny undersökning från Framtidens Karriär – Grundskollärare.

Tidiga insatser i skolan är ett område där Tyresö, en av Sveriges bästa skolkommuner, gjort en hel del.
– Vi har ett tydligt och gemensamt system för hur vi kan följa upp och kvalitetssäkra elevernas kunskapsutveckling där lärarna bedömer eleverna fyra gånger per läsår. Syftet är att skapa en kartläggning på skolnivå så att rektorerna ser hur det ser ut på just deras skola, både vad gäller klasser och ämnen, säger Johan Ahlkvist, skolchef för grundskolan i Tyresö.
Resultatet av sammanställningen ligger sedan till grund för dialoger mellan kommunens skolledning och rektorerna på varje skola, även det vid fyra olika tillfällen per år.
– Det gäller att ha koll på elevernas resultat men för oss är det dialogen med varje skola som är den viktiga, eftersom det är här vi får fram en analys och kan prioritera insatser.

Fångar upp och åtgärdar
Han berättar om ett konkret exempel där en resultatsammanställning visade att nästan samtliga elever i en av kommunens sjundeklasser hade alldeles för låga kunskaper i engelska.
– Det ledde till stärkta insatser i klassen men även till att skolan, varifrån merparten av eleverna kom, kontaktades. Tack vare resultatsammanställningen kunde vi fånga upp och åtgärda situationen innan det gått för långt.
Johan Ahlkvist påpekar att om skolans eget arbete inte skulle leda till önskad resultatförbättring, finns alltid hjälp att tillgå.
– Ingen skola ska känna sig ensam i sin problematik. Om skolan inte hittar lösningarna själv ska man söka hjälp på huvudmannanivå, fastslår Johan Ahlkvist.

Vilka faktorer är viktigast för att höja kvaliteten i grundskolan? (Ange gärna flera)

1. Tidigare insatser för elever med svårigheter
2. Lugn och ro i klassrummet, bättre arbetsklimat
3. Mer tid för undervisning
4. Behöriga lärare
5. Mindre klasser
6. Mer resurser till verksamheten
7. Bättre arbetsmiljö
8. Kollegialt lärande
9. Förstatligande av skolan
10. Möjlighet till kompetensutveckling
11. Förbättrad och lättolkad läroplan
12. Annat