Attraktiv skolkommun

Vill rusta elever för en föränderlig framtid

Publicerad 4 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Gonzalo Irigoyen
Martin Widholm, skolchef i Tyresö kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen

I Tyresö kommun, sydost om Stockholm, baseras skolutvecklingsarbetet på strävan efter att erbjuda samtliga elever en läranderesa som ska rusta dem för en föränderlig framtid. Ett systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete samt möjligheten för rektorerna att skapa och underhålla varje skolas unika kultur är några faktorer som gör Tyresö till en attraktiv skolkommun.

– Vår skolverksamhet vilar på en bred och gemensam bas, kompletterat med ett antal spjutspetsar med inriktning mot exempelvis digitalisering och internationalisering. För oss är det viktigt att satsa på alla barn, med kvalitetsutveckling och mål för arbetet mot de elever som behöver oss som mest, säger Martin Widholm, skolchef i Tyresö kommun.

”Vi satsar på att bygga upp specialpedagogiska resurser i egen regi.”

Lärstudios i egen regi
– Vi satsar på att bygga upp specialpedagogiska resurser i egen regi och har bland annat valt att starta upp studior och lärstudior, särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver riktat särskilt stöd hela skoldagen. Vi har exempelvis en lärstudio med fokus på språkutveckling och en lärstudio i samarbete med socialtjänsten för elever som behöver stöd i sin samlade livssituation. Vi har även ett särskilt fokus på att erbjuda särbegåvade elever de utvecklingsmöjligheter de är i behov av, säger Martin Widholm.
Kommunens skolor fokuserar också mycket på likabehandlingsarbetet, med ett tydligt ramverk för hur det arbetet ska bedrivas evidensbaserat. En av kommunens förstelärare arbetar deltid med att förse skolorna med stödmaterial för sitt likabehandlingsarbete och hjälpa dem att skriva likabehandlingsplaner. Det finns även ett nätverk där representanter för skolornas likabehandlingsteam regelbundet träffas och diskuterar sitt uppdrag, delar erfarenheter och lyssnar till gästföreläsare.

Arrangerar forskningskonferens
Ytterligare en röd tråd i Tyresös skolutveckling är att främja och stöda det starka ledarskap som finns i form av rektorerna på respektive skola. De har bland annat mandat att etablera och underhålla varje skolas unika kultur och karaktär.
It-strategin i Tyresös skolor vilar på tre ben: att eleverna kontinuerligt använder datorer, att personalen har tillräcklig kompetens för att inkludera it på ett effektivt sätt i den pedagogiska verksamheten, och akademiskt förankrad kompetensutveckling på området.
– Vi fokuserar även mycket på att delta i forskningsprojekt, bland annat i samverkan med forskningsinstitutet Ifous. Vi har initierat en forskningskonferens för förstelärare och skolledare på kommunens kommunala och privata skolor. Även politiker bjuds in. På konferensen delar förstelärarna med sig av sina erfarenheter från forskningsprojekt som bedrivits på deras skolor, säger Martin Widholm.