Presentation

Samverkan i Båstad ger framgång

Publicerad 13 februari 2019
Karin Höjman, lågstadielärare, Marika Forsell, utvecklingsledare för Barn och skola, Andreas Persson, fritidspedagog och Susanne Kaczmarek, rektor för Östra Karups skola F–6. Foto: Mette Ottosson
Karin Höjman, lågstadielärare, Marika Forsell, utvecklingsledare för Barn och skola, Andreas Persson, fritidspedagog och Susanne Kaczmarek, rektor för Östra Karups skola F–6. Foto: Mette Ottosson

Samverkan, korta beslutsvägar och kollegialt lärande präglar skolorna i Båstad. Kommunen ligger i topp bland Sveriges skolkommuner och uppvisar lysande resultat gällande måluppfyllelse och gymnasiebehörighet.

Båstads kommun kan stoltsera bland landets bästa kommuner gällande lärartätheten och den höga andelen behöriga lärare. Detta har lagt grunden till en hög måluppfyllelse, vilken gjorde att Båstad hamnade på fjärde plats på Lärarförbundets ranking för bästa skolkommun 2018.
– Dessutom hamnade vi på rankingplats 22 av 290 kommuner i SKL:s Öppna jämförelser av grundskolan. Vi är naturligtvis stolta över resultaten, men det innebär inte att vi är nöjda – vi arbetar kontinuerligt med att bli ännu bättre, framhåller lågstadieläraren Karin Höjman, som har arbetat i kommunen sedan 1990.

Alla strävar mot samma mål
Det finns många anledningar till Båstads goda resultat, men i grunden handlar det i mångt och mycket om att alla medarbetare står samlade bakom uppdraget att vägleda och stimulera eleverna till så stora framsteg som möjligt utifrån sina enskilda förutsättningar.
– Personalen här strävar mot samma mål. Oavsett yrkesroll och uppgift har vi eleverna i fokus och det genomsyrar Båstad som arbetsplats i alla led, säger Susanne Kaczmarek, rektor för Östra Karups skola F–6. Hon har lång erfarenhet som lärare inom både grundskola, förskola och vuxenutbildning.
Susanne får medhåll av Marika Forsell, utvecklingsledare för Barn och skola i Båstads kommun.
– Vårt uppdrag underlättas av att vi har korta beslutsvägar och nära dialog med verksamheten – vi träffas regelbundet och det är en stor fördel som bidrar till våra positiva resultat, berättar Marika, som bland annat arbetar med utveckling av processer och kvalitetssäkring i ett 0–19 års perspektiv på central nivå.

Omfattande kollegialt lärande
Karin förklarar vidare att det i Båstad ges stort utrymme till det kollegiala lärandet, bland annat genom flera olika nätverk för lärare och pedagoger. Syftet är att främja högre måluppfyllelse genom kunskapsutbyte och tillväxt mellan skolorna.
– Även bland eleverna understryker vi värdet av samverkan, bland annat genom att använda kooperativt lärande, ett arbetssätt där eleverna lär tillsammans genom tydligt, strukturerat samarbete, berättar Karin.
Fritidspedagogen Andreas Persson lyfter även han vikten av det nära samarbetet över professionsgränserna. Han berättar att medarbetarnas olika kompetenser tas tillvara och att det finns en ständig strävan efter förbättring och utveckling.
– Vi stöttar där det finns behov och arbetar ständigt med att identifiera förbättringsmöjligheter. Ett exempel är de planerade rastaktiviteter som fritidsverksamheten ansvarar för; en från början småskalig satsning som nu fått spridning i hela Båstad. Rastaktiviteter har gjort stor skillnad för stämningen bland eleverna och bidrar till att ingen hamnar utanför, förklarar Andreas. På andra skolor i kommunen har man initierat pulsprojekt och andra rörelseaktiviteter.
Utvecklingen kring rastaktiviteter speglar hur kommunen arbetar med förbättringar i stort. Utvecklingssatsningar uppmuntras, initiativ från medarbetarna välkomnas och goda erfarenheter delas mellan de olika skolorna.
– Övriga skolor kan sedan tillägna sig det som passar deras förutsättningar, vilket gör att andras erfarenheter kommer alla till gagn, konstaterar Susanne.

Nära till forskning och fortbildning
Då lärarna är kommunens viktigaste resurs, läggs mycket tyngd på utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Förutom det aktiva kollegiala lärandet, konferenser och interna kurser samverkar Båstad med Regionalt utvecklingscentrum (RUC) på Högskolan i Halmstad, Friends och Örebro universitet. Tillsammans med forskare har Båstads skolor bland annat börjat titta närmare på kopplingen mellan lärande och hälsa för att bättre kunna förena läraruppdraget med elevhälsouppdraget. Ett par exempel på arbetet är att kommunens lärare tar vara på närheten till naturen i undervisningen och att skolbespisningen satsar på närproducerat och vegetariska alternativ.
– Vi ligger i startgroparna för att starkare koppla våra lärmiljöer till aktuell forskning tillsammans med Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Det inkluderar bland annat rastaktivitets- och pulsprojekt – initiativen är många och spännande. Kort sagt händer det mycket i Båstad, avslutar Marika.

Båstads kommuns grundskolor
Grundskolorna i Båstads kommun är väl fördelade på vackra Bjärehalvön. Det finns fyra F–6-skolor, en F–9-skola och en 7–9-skola. Skolorna har ett elevantal från cirka 80 till 470 elever. Båstad växer och större skolenheter planeras.
Båstad ligger i topp bland Sveriges skolkommuner. Regelbundna elevenkäter visar på hög trivsel. Båstad har från föregående år ökat andelen godkända elever och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år.

Tel. vxl: 0431-770 00
E-post: barnochskola@bastad.se
www.bastad.se/

Båstads kommun logotype