Presentation
Båstads skolor

Värdegrundsarbetet ger trygghet och trivsel!

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Mette Ottosson
Camilla Persson, rektor på Förslövs skola, Thomas Nerd, ordförande i utbildningsnämnden, Inga-Britt Henriksson, skolchef, Jessica Arvidsson, tf. biträdande skolchef, och Johan Runemark, biträdande rektor på Förslövs skola. Foto: Mette Ottosson
Camilla Persson, rektor på Förslövs skola, Thomas Nerd, ordförande i utbildningsnämnden, Inga-Britt Henriksson, skolchef, Jessica Arvidsson, tf. biträdande skolchef, och Johan Runemark, biträdande rektor på Förslövs skola. Foto: Mette Ottosson

I Båstads skolor står värdegrunden ständigt i fokus. Här jobbar man systematiskt med dessa frågor, på alla nivåer.
– Det är ett högt prioriterat område. I slutändan handlar det ju om att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande, och en god arbetsmiljö där såväl elever som pedagoger trivs, säger skolchef Inga-Britt Henriksson.

Båstads kommun har under flera år arbetat med värdegrunden i skolan, från den politiska ledningen till att aktivt involvera eleverna. Systematik och transparens genom hela kedjan är ledord. Arbetet implementeras i kommunens alla skolor, och Förslövs skola har varit lite av en pilotskola. Skolan har ett råd med elevrepresentanter som jobbar med värdegrundsfrågor. Från årskurs fyra har varje klass två representanter som deltar i möten och sedan tar ut frågorna för att diskutera med sina klasskamrater. Arbetet har bland annat resulterat i tavlor med värdegrundsbudskap som finns uppsatta samt en hemsida som presenterar likabehandlingsplanen på ett lättillgängligt sätt. Det finns också en språkbarometer för att upptäcka kränkande språkbruk.
– Det förebyggande och främjande arbetet har pågått länge och mycket handlar om att göra eleverna delaktiga i värdegrundsfrågor. Pedagoger och elever är drivande i arbetet och eleverna brinner verkligen för det här. Det genomsyrar nästan alla delar av verksamheten och vi arbetar i flera forum, med bland annat elevhälsan och värdegrundsgruppen, berättar Camilla Persson, rektor på Förslövs skola.

Jobba som lärare med oss i Båstads skolor. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Digitalt verktyg
En viktig del är det digitala verktyget Draftit, som har använts i tre år. Där rapporteras kränkningar, och sedan det infördes har antalet anmälda kränkningar ökat kraftigt.
– Det ser vi som oerhört positivt, för nu har vi fått mycket bättre koll på var och när kränkningar sker och kan agera snabbt med exempelvis ändringar av rastvaktschema för att förebygga den här typen av händelser. Det är ett transparent system, med tydliga rutiner för analys och uppföljning. Detta är en trygghet för såväl medarbetare som elever. Vi är övertygade om att på sikt kommer antalet kränkningar att minska, säger biträdande rektor Johan Runemark.
Värdegrundsarbetet löper som en röd tråd från verksamheten till förvaltningen och den politiska ledningen. På förvaltningens ledningsmöten, där samtliga rektorer deltar, är det värdegrunden som står i fokus var tredje torsdag.
– Vi utgår från lagstiftningen och våra skyldigheter, men sedan tar vi steget längre och ser hur vi kan arbeta utöver det. En viktig bit är att identifiera de elever som utmanar mest, och kroka arm med olika myndigheter, som socialtjänst och polis, för att hitta nya lösningar. Detta är en stor styrka i Båstad – vi har tydliga strukturer över hela linjen och ett väldigt bra samarbete över gränserna, berättar skolchef Inga-Britt Henriksson.
Hon får medhåll av Jessica Arvidsson, tf. biträdande skolchef med ansvar för utvecklingsfrågor i Båstads kommun:
– Detta ger ett mer aggregerat sätt att jobba med frågorna. Genom bland annat Draftit ser vi mönster när det gäller olika typer av kränkningar. Helhetsperspektivet är viktigt och tillsammans blir vi bättre och bättre på att identifiera problem och hitta lösningar som fungerar. Vi vet att lärare uppskattar våra strukturer, säger hon.

Olika roller
Värdegrunden är tydligt prioriterad även på den högsta politiska nivån i utbildningsnämnd och kommunstyrelse. Det är viktigt att hålla isär de olika rollerna, menar Thomas Nerd, ordförande i utbildningsnämnden.
– Jag är inte inne i verksamhetsfrågorna och petar, utan som politiker ansvarar jag för policy och budget. Det är en framgångsfaktor när det finns tydliga roller, men att alla drar åt samma håll. Vi jobbar på olika sätt, men har alla samma fokus och prioriteringar, säger han.
Till syvende och sist handlar värdegrundsarbetet om att skapa studiero och göra det möjligt för eleverna att nå goda resultat. Lika viktigt är att medarbetarna har en bra arbetsmiljö, där de mår bra och trivs. I Båstad kan du som lärare fokusera på ditt viktiga uppdrag som pedagog och bli delaktig i att utveckla värdegrundsarbetet än mer. Här tar vi frågor om trygghet och trivsel på allvar!

Jobba som lärare med oss i Båstads skolor. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Båstads kommun – Barn & Skola

Båstads kommun arbetar sedan flera år tillbaka målmedvetet och fokuserat med värdegrundsfrågor på alla nivåer i verksamheten. Man använder det digitala verktyget Draftit med goda resultat och har transparens genom hela systemet. Elever är en viktig och drivande del i arbetet. För dig som är lärare innebär detta större arbetsro, trygghet och möjlighet att fokusera på kärnuppdraget – att undervisa!

Nyfiken? Läs mer på www.bastad.se