Presentation
Båstads kommun

Kollegialt lärande i Båstad ger framgång

Publicerad 11 februari 2020
Foto: Andreas Svensson
Karin Höjman, lågstadielärare, Inga-Britt Henriksson, skolchef, Marika Forsell, utvecklingsledare för Barn och skola och Susanne Kaczmarek, rektor för Östra Karups skola F–6. Foto: Andreas Svensson
Karin Höjman, lågstadielärare, Inga-Britt Henriksson, skolchef, Marika Forsell, utvecklingsledare för Barn och skola och Susanne Kaczmarek, rektor för Östra Karups skola F–6. Foto: Andreas Svensson

Båstads kommun ligger topprankad bland Sveriges skolkommuner. Kollegialt lärande, samverkan och korta beslutsvägar präglar skolornas arbete för ökad måluppfyllelse.

Båstads kommun kan stoltsera bland landets bästa kommuner gällande lärartätheten och den höga andelen behöriga lärare. Detta har lagt grunden till en hög måluppfyllelse, vilken gjort att Båstad placerar sig bäst i Skåne län på Lärarförbundets skolrankning för bästa skolkommun 2019.
–Dessutom hamnade vi på rankningplats 5, totalt av 290 kommuner i Lärarförbundets rankning. Vi är naturligtvis stolta över resultaten, men det innebär inte att vi är nöjda – vi arbetar kontinuerligt med att bli ännu bättre, framhåller lågstadieläraren Karin Höjman, som har arbetat i kommunen sedan 1990.

Jobba som lärare med oss i Båstad. Se våra lediga tjänster här

Alla strävar mot samma mål
Det finns många anledningar till Båstads goda resultat, men i grunden handlar det i mångt och mycket om att alla medarbetare står samlade bakom uppdraget att vägleda och stimulera eleverna till så stora framsteg som möjligt utifrån sina enskilda förutsättningar.
– Personalen här strävar mot samma mål. Oavsett yrkesroll och uppgift har vi eleverna i fokus och det genomsyrar Båstad som arbetsplats i alla led, säger Susanne Kaczmarek, rektor för Östra Karups skola F–6. Hon har lång erfarenhet som lärare inom både grundskola, förskola och vuxenutbildning.
Susanne får medhåll av Marika Forsell, utvecklingsledare för Barn och skola i Båstads kommun.
– Vårt uppdrag underlättas av att vi har korta beslutsvägar och nära dialog med verksamheten – vi träffas regelbundet och det är en stor fördel som bidrar till våra positiva resultat, berättar Marika, som bland annat arbetar med utveckling av processer och kvalitetssäkring i ett 0-19 års perspektiv på central nivå.

Omfattande kollegialt lärande
Karin förklarar vidare att det i Båstad ges stort utrymme till det kollegiala lärandet, bland annat genom flera olika nätverk för lärare och pedagoger. Syftet är att främja högre måluppfyllelse genom kunskapsutbyte och tillväxt mellan skolorna.
– Även bland eleverna understryker vi värdet av samverkan, bland annat genom att använda kooperativt lärande, ett arbetssätt där eleverna lär tillsammans genom tydligt, strukturerat samarbete, berättar Karin.
Utveckling av tillgängliga lärmiljöer står i fokus då Båstad bygger om och bygger nytt för att möta framtiden med mer flexibla och moderna lokaler. Marika understryker att lärarna är den viktigaste resursen i arbetet med att forma tillgängliga lärmiljöer. Fokus för det kollegiala lärandet har skolorna valt att lägga på Specialpedagogik för lärande och Fritidshemmets uppdrag med stöd av Skolverkets webbutbildning.
– Vi arbetar systematiskt med Skolverkets modul Specialpedagogik för lärande för att tillsammans utveckla vår kollektiva förmåga att anpassa undervisningen och möta alla elevers behov, förklarar Marika.
Styrda rastaktiviteter och pulsprojekt speglar också hur fritidspedagogerna uppmärksammar barns rörelse och lärande. Utvecklingssatsningar uppmuntras, initiativ från medarbetarna välkomnas och goda erfarenheter delas mellan de olika skolorna.
– Övriga skolor kan sedan tillägna sig det som passar deras förutsättningar, vilket gör att andras erfarenheter kommer alla till gagn, konstaterar Susanne.

Nära till forskning och fortbildning
Då lärarna är kommunens viktigaste resurs, läggs mycket tyngd på utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Förutom det aktiva kollegiala lärandet, konferenser och interna kurser samverkar Båstad med Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Högskolan i Halmstad, Friends och Örebro universitet, berättar Inga-Britt Henriksson, skolchef i Båstad. Tillsammans med forskare har Båstad bland annat fokuserat på ledarskapets betydelse i arbetet med att digitalisera förskolan och skolan.
– Fjärrundervisning är ett annat exempel på samverkan med högskolan där vi studerar vilka möjligheter digital teknik kan tillföra lärandet i realtid, oberoende rum. Kort sagt händer det mycket i Båstad, avslutar Marika.

Jobba som lärare med oss i Båstad. Se våra lediga tjänster här

Båstads kommun

Grundskolorna i Båstads kommun är väl fördelade på vackra Bjärehalvön. Det finns fyra F–6-skolor, en F–9-skola och en 7–9-skola. Skolorna har ett elevantal från cirka 80 till 470 elever. Båstad växer och större skolenheter planeras, byggs och tillbyggnader görs.
Båstad ligger i topp bland Sveriges skolkommuner. Regelbundna elev-enkäter visar på hög trivsel.

Barn och skola
Tel. vxl: 0431-770 00
E-post: barnochskola@bastad.se
www.bastad.se