Yrkeskunnande bör få större utrymme i betygssättningen

Publicerad 13 februari 2019
Text: Annika Wihlborg

Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket.
Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket.
I november kom Skolverkets nya allmänna råd om betyg, som tar upp riktlinjer och råd kring betygssättning. Enligt de allmänna råden riskerar betygssättning som bygger på automatiserade system att ge betyg som inte återspeglar elevernas kunskaper. Råden tar också upp att lärares professionella yrkeskunnande bör få mer utrymme i betygssättningen.

– De tidigare allmänna råden om betyg gavs ut 2011. Sedan dess har det tillkommit ny lagstiftning. Vi har även gjort utvärderingar och haft en löpande dialog med rektorer, huvudmän och lärare som efterfrågar mer stöd på det regeltunga området betyg och betygssättning, säger Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket och en av dem som arbetat med de nya allmänna betygsråden.
Hans förhoppning är att de konkreta råden om betygssättning, som vänder sig till alla betygssättande skolformer, ska fungera som ett konkret verktyg och vara ett underlag för diskussion kring betygssättning bland lärare och rektorer runtom i landet.

Råd kring allsidig bedömning
– Det är viktigt att lärares professionella yrkeskunnande får mer utrymme i betygssättningen. För att betygen ska bli så rättvisande som möjligt krävs en allsidig utvärdering av all tillgänglig information om elevens kunskaper. Det kräver en professionell lärarbedömning. I betygsråden ges råd kring hur lärare kan göra för att, med stöd av den gällande lagstiftningen, göra en så allsidig bedömning som möjligt, säger Hannes Theander.
I år infördes en regel i skollagen som säger att resultat på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättningen. Lagen säger inte exakt vad det innebär, men i de nya allmänna råden ges vägledning om hur man kan använda provresultatet som ett stöd vid betygssättningen.

Underlättar inte
Digitala dokumentationssystem har på senare tid blivit vanligare i skolans värld. I råden betonas även vikten av att betygsdokumentation ska underlätta lärares betygssättning. Här understryks betydelsen av ändamålsenlig dokumentation som lärarna enligt sin professionella bedömning anser att de behöver. Det är till exempel inte ändamålsenligt att behöva dokumentera samma uppgifter flera gånger i olika dokumentationssystem.
– Jag rekommenderar lärare att ta del av våra allmänna råd och diskutera dem med sina kollegor. Betygssättning är ett komplext område och det är viktigt att varje lärare får tillräckligt med tid och utrymme för att göra en samlad bedömning av varje elevs kunskapsnivå. I råden finns även ett avsnitt som handlar om hur man som lärare kan informera elever och vårdnadshavare om betygssättning, säger Hannes Theander.