Skolforskningsinstitutet

Undervisning på vetenskaplig grund

Publicerad 11 februari 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Undervisningen ska enligt skollagen bedrivas på vetenskaplig grund. Men vad innebär det? Och hur gör man? Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet med uppgift att bistå förskolans och skolans verksamheter i att uppfylla lagens krav.

Camilo von Greiff, direktör för Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman
Camilo von Greiff, direktör för Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman

– Vi ägnar oss helt och hållet om hur:et i undervisningen, det vill säga hur man utformar undervisningen på bästa sätt i relation till målen för undervisningen. Det är i grund och botten en fråga för professionen själv, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.
Det är svårt och ofta omöjligt att från forskningen hämta säkra och enkelt implementerbara metoder och arbetssätt som i ett slag förbättrar undervisningens kvalitet. Däremot kan forskningen bidra med ett kvalificerat underlag med vilket lärare i kollegiala samtal, och genom att pröva och ompröva nya metoder och arbetssätt, tillsammans kan utveckla undervisningen i en ständig process.

Systematisk översikt
Det är tidskrävande och mödosamt för lärare att sätta sig in i och följa forskningsfronten om metoder och arbetssätt för de ämnen man verkar inom. En av institutets huvuduppgifter är att ta fram forskningsöversikter som grundar sig i professionens frågor och behov. Att stödja sig på en systematisk översikt av befintlig forskning ger en säkrare och mer mångfacetterad bild av forskningen än att bara utgå från enskilda studier.
– Vi söker i databaser med forskning från hela världen, vaskar fram de studier med hög kvalitet som är mest relevanta för frågan som ställts och sammanfattar och analyserar resultaten i en syntes, säger Camilo von Greiff.
– På vår nya webbplats skolforskningsportalen.se kan du enkelt hitta de översikter och andra publikationer som vi hittills har tagit fram. Där finns också inspirationsmaterial i form av diskussionsfrågor, intervjuer med lärare som använt översikterna och mycket mer, fortsätter Camilo.
Skolforskningsinstitutet lyser även ut och fördelar bidrag till praktiknära skolforskning. Bakgrunden till detta är att det finns alldeles för lite svensk forskning om metoder och arbetssätt i undervisningen.
– Vår uppgift är därför att finansiera forskning som ska bedrivas i skolan och utgå från professionens frågeställningar. Vår förhoppning är att de praktiknära forskningsprojekt som vi och andra aktörer nu finansierar kommer att bidra med viktig kunskap till lärares arbete med att utveckla sin undervisning, säger Camilo von Greiff.

Läs mer på skolfi.se