Skolexpansion

IES öppnar flera nya skolor

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Cristina Leifland Foto: Johan Marklund
Anna Sörelius Nordenborg, vd för IES. Foto: Johan Marklund

Internationella Engelska Skolan, IES, växer snabbt och etablerar allt fler grundskolor, i samarbete med kommuner runtom i landet.
– Vi vill bidra till mångfald och valfrihet och vårt mål är att alla elever, oavsett förutsättningar, ska få en bra skolgång, säger Anna Sörelius Nordenborg, vd för IES.

Sedan starten 1993 med en grundskola i Stockholm har Internationella Engelska Skolan expanderat kraftigt. Idag går drygt 30 000 elever från över 160 kommuner i IES 43 skolor. Allt fler av skolorna täcker samtliga årskurser i grundskolan, det vill säga är F–9-skolor. Fyra nya skolor har slagit upp portarna i år och till nästa år planeras ytterligare tre. Flera av skolorna ligger i socialt mer utsatta områden.
– Vi har lång kö till våra skolor och vårt mål är att kunna erbjuda alla som vill plats. Det har funnits en stor efterfrågan på F–9-skolor och framöver kommer de flesta av våra nyetableringar att vara F–9, berättar Anna Sörelius Nordenborg.

”Lärare ska undervisa och våra elever ska lära sig, i en lugn och trygg miljö.”

Internationell miljö
I IES sker upp till hälften av undervisningen på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Svensk­utbildade lärare undervisar på svenska. Även eleverna har en starkt internationell sammansättning. 42 procent av eleverna har utländsk bakgrund, jämfört med snittet i kommunala skolor på cirka 26 procent.
– Vi samarbetar med 25 universitet runtom i världen och rekryterar duktiga lärare genom dem. Lärarutbildningarna kan skilja sig åt mellan länderna och det gör det kollegiala lärandet än mer berikande. Alla bidrar med sina erfarenheter och perspektiv. Vi är stolta över vår mångfald bland både elever och medarbetare och värnar starkt om den, säger Anna Sörelius Nordenborg.
IES är känd för att ha tydliga regler, rutiner och höga förväntningar på sina elever. Anna Sörelius Nordenborg menar att det starkt bidrar till hög kvalitet och till att eleverna ska nå målen. 97 procent av eleverna går ut nian med gymnasiebehörighet, medan det nationella snittet är 86 procent.
– Vi prioriterar inte ordning och reda för dess egen skull utan av en anledning. Forskning inom neurovetenskap visar tydligt att en lugn och trygg miljö är viktig för inlärning, fokus och koncentration. Detta gäller inte minst för elever med särskilda behov. Många familjer efterfrågar just detta, och vi tror att IES har bidragit till att ordningsfrågor i skolan nu diskuteras mer än tidigare och att det finns en större acceptans för att det är viktigt, säger hon.

Tät dialog
– Vi menar också att det är viktigt att ha höga förväntningar på eleverna. Vår uppgift är att hjälpa varje enskild elev att nå sin fulla potential. Vi tror på lärarledd undervisning och satsar mycket på feedback, regelbundna prov och läxor och vi har en tät dialog med vårdnadshavare. Bland annat så ringer vi och pratar med dem en gång i månaden för att stämma av. Vi har också en tydlig organisation i skolan, där lärare träffas både i ämnesgrupper och årsgrupper för kollegialt lärande, och vi har alltid ett elevhälsoteam. Framför allt så har vi en kultur där alla vuxna är engagerade i elevernas utbildning och brinner för att den ska bli så bra som möjligt.
IES har ett etos som vilar på tre pelare, som alla medarbetare och elever känner till.
– Lärare ska undervisa och våra elever ska lära sig, i en lugn och trygg miljö. Sedan ska eleverna lära sig att behärska svenska och engelska, eftersom det är en nyckel till världen. Höga akademiska förväntningar, oavsett elevens bakgrund, är vår tredje pelare. Det är grunden i hur vi fungerar.