Presentation
Motala kommun

Med eleverna i fokus – Tillsammans tar vi ett steg till

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Åke Karlsson
Madeleine Karlsson, verksamhetschef grundskola, Cecilia Cassenius, utvecklingschef, Ann Oswaldson, utvecklingsledare på Bildningsförvaltningen, Daniel Rask, rektor för Zederslundsskolan och Johan Sandqvist, utvecklingslärare i Motala kommun. Foto: Åke Karlsson
Madeleine Karlsson, verksamhetschef grundskola, Cecilia Cassenius, utvecklingschef, Ann Oswaldson, utvecklingsledare på Bildningsförvaltningen, Daniel Rask, rektor för Zederslundsskolan och Johan Sandqvist, utvecklingslärare i Motala kommun. Foto: Åke Karlsson

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete präglat av delaktighet, gemensamma mål samt välfungerande stödfunktioner siktar Bildningsförvaltningen i Motala högt. Förvaltningens samtliga nivåer arbetar tillsammans för att öka elevernas måluppfyllelse.

Kommunens utvecklingsarbete grundar sig på de analyser som varje skolenhet gör. Utifrån analysen tas sedan en utvecklingsplan med tydliga mål fram för respektive enhet.
I analysen bedöms kvaliteten i förhållande till de nationella målen. Även faktorer som har påverkat måluppfyllelsen och som är utgångspunkt för framtida utvecklingsarbeten identifieras.
– Vi har gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet som förenar samtliga verksamhetsområden. Det är en styrka. Att utvecklingsplanerna är väl förankrade på skolenheterna och en del av det arbete som sker är oerhört viktigt. Det finns många goda exempel, säger Cecilia Cassenius, utvecklingschef på Motala kommun.
Ett viktigt verktyg är dialogen som sker inom och mellan nivåerna i stödkedjan.
– Vi har återkommande utvecklingsdialoger med skolenheternas rektorer och ett urval av medarbetarna. Syftet är att identifiera styrkor och utmaningar i utbildningen. Både ur den enskilda enhetens perspektiv och hela verksamhetsområdet. För mig som verksamhetschef är det viktigt att dialogen är tillitsfull och att vi tillsammans äger resultaten, säger Madeleine Karlsson.

Vi söker utvecklingslärare till Motala kommun. Klicka här för mer information och ansök

Tillsammansarbete
Daniel Rask är rektor för Zederslundsskolan i Motala kommun och har på nära håll följt Bildningsförvaltningens förändrade arbetssätt.
– Det är en klar skillnad idag jämfört med hur det fungerade tidigare. De analyser som genomförs på enhetsnivå ligger till grund för förvaltningens övergripande analys. På det sättet säkerställs en likvärdig fördelning av resurser och stödinsatser. Vi har även blivit bättre på att lyfta fram det vi kan påverka och fastnar inte i resursfrågan. Istället gör vi det bästa av de förutsättningar vi har, säger han.
Han menar att skolenheterna och förvaltningen krokar arm på ett bra sätt. Att de jobbar gemensamt mot samma mål får flera positiva effekter.
– Jag som rektor ser att likvärdigheten ökar med de stödjande strukturer som förvaltningen möjliggör, oavsett skolenhetens storlek eller geografiska placering. Det underlättar också för oss rektorer när vi ska rekrytera ny personal. Likvärdigheten i strukturerna och tillgången till stöd gör att skillnaderna minskar för kommunens lärare, säger Daniel Rask.
Även Ann Oswaldson, utvecklingsledare på Bildningsförvaltningen, betonar vikten av en god dialog mellan förvaltning och skolenheter.
– Som utvecklingsledare är jag en del av stödkedjan. Det finns en naturlig dialog i kvalitetsarbetet mellan förvaltning och skolenheter. Det leder till en gemensam syn på arbetet med elevernas ökade måluppfyllelse, säger hon.

Utvecklingslärare
En viktig pusselbit i arbetet är den nyinrättade tjänsten utvecklingslärare.
– Kvaliteten i undervisningen är avgörande för måluppfyllelsen. Syftet med tjänsten är att stötta skolenheternas utvecklingsarbete med insatser som är undervisningsnära. Från förvaltningens sida riktas insatser till områden där behov finns. När insatserna är förankrade hos skolenheten skapas förutsättningar för att insatserna ger önskad effekt, förklarar Madeleine Karlsson.
En av de som har börjat arbeta som utvecklingslärare i kommunen är Johan Sandqvist. Han sökte tjänsten eftersom han tilltalades av möjligheten att få göra skillnad.
– Jag jobbade tidigare som förstelärare på en skola och lockades av möjligheten att få delta i utvecklingsarbetet på olika skolor i kommunen. Att genom lyhördhet och ödmjukhet få stödja verksamheterna känns fantastiskt. Jag gillar även att det skapar förutsättningar för en likvärdig skola i hela kommunen, att förvaltningens resurser sätts in där behoven finns, säger han.
En central arbetsuppgift för utvecklingsläraren är att tillsammans med rektorer och lärare driva utvecklingsinsatser på skolor för att öka elevernas måluppfyllelse. I uppdraget ingår även att bidra till kompetensutveckling för grundskolans verksamhetsområde.
– I rollen som utvecklingslärare är uppdraget att tillsammans med lärare och rektor skapa hållbara strukturer och processer som vid avslutad insats ägs och finns kvar på enheten. Utvecklingslärarens uppdrag är på så vis en möjliggörare för utvecklingsarbetet på enheten, konstaterar Cecilia Cassenius.

Vi söker utvecklingslärare till Motala kommun. Klicka här för mer information och ansök

Motala kommun

Summering av det bästa att arbeta i Motala kommun:
Lyhördhet och hög kompetens på samtliga nivåer. Lagom stor kommun med en röd tråd i hela stödkedjan. Eleven i fokus i alla insatser på alla nivåer. “Tillsammans tar vi ett steg till!”.

Motala kommun, Östergötlands Sjöstad
Antal invånare: cirka 43 600 stycken
Antal grundskolor: 21 stycken

Vill du veta mer om Motala kommun och hur det är att arbeta inom Bildningsförvaltningen? Hör av dig till oss!
utvecklingsenheten.bildningsforvaltningen@motala.se

www.motala.se