Etikettarkiv: Värdegrund

Värdegrundsarbetet ger trygghet och trivsel!

Camilla Persson, rektor på Förslövs skola, Thomas Nerd, ordförande i utbildningsnämnden, Inga-Britt Henriksson, skolchef, Jessica Arvidsson, tf. biträdande skolchef, och Johan Runemark, biträdande rektor på Förslövs skola. Foto: Mette Ottosson
Camilla Persson, rektor på Förslövs skola, Thomas Nerd, ordförande i utbildningsnämnden, Inga-Britt Henriksson, skolchef, Jessica Arvidsson, tf. biträdande skolchef, och Johan Runemark, biträdande rektor på Förslövs skola. Foto: Mette Ottosson

I Båstads skolor står värdegrunden ständigt i fokus. Här jobbar man systematiskt med dessa frågor, på alla nivåer.
– Det är ett högt prioriterat område. I slutändan handlar det ju om att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande, och en god arbetsmiljö där såväl elever som pedagoger trivs, säger skolchef Inga-Britt Henriksson.

Båstads kommun har under flera år arbetat med värdegrunden i skolan, från den politiska ledningen till att aktivt involvera eleverna. Systematik och transparens genom hela kedjan är ledord. Arbetet implementeras i kommunens alla skolor, och Förslövs skola har varit lite av en pilotskola. Skolan har ett råd med elevrepresentanter som jobbar med värdegrundsfrågor. Från årskurs fyra har varje klass två representanter som deltar i möten och sedan tar ut frågorna för att diskutera med sina klasskamrater. Arbetet har bland annat resulterat i tavlor med värdegrundsbudskap som finns uppsatta samt en hemsida som presenterar likabehandlingsplanen på ett lättillgängligt sätt. Det finns också en språkbarometer för att upptäcka kränkande språkbruk.
– Det förebyggande och främjande arbetet har pågått länge och mycket handlar om att göra eleverna delaktiga i värdegrundsfrågor. Pedagoger och elever är drivande i arbetet och eleverna brinner verkligen för det här. Det genomsyrar nästan alla delar av verksamheten och vi arbetar i flera forum, med bland annat elevhälsan och värdegrundsgruppen, berättar Camilla Persson, rektor på Förslövs skola.

Jobba som lärare med oss i Båstads skolor. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Digitalt verktyg
En viktig del är det digitala verktyget Draftit, som har använts i tre år. Där rapporteras kränkningar, och sedan det infördes har antalet anmälda kränkningar ökat kraftigt.
– Det ser vi som oerhört positivt, för nu har vi fått mycket bättre koll på var och när kränkningar sker och kan agera snabbt med exempelvis ändringar av rastvaktschema för att förebygga den här typen av händelser. Det är ett transparent system, med tydliga rutiner för analys och uppföljning. Detta är en trygghet för såväl medarbetare som elever. Vi är övertygade om att på sikt kommer antalet kränkningar att minska, säger biträdande rektor Johan Runemark.
Värdegrundsarbetet löper som en röd tråd från verksamheten till förvaltningen och den politiska ledningen. På förvaltningens ledningsmöten, där samtliga rektorer deltar, är det värdegrunden som står i fokus var tredje torsdag.
– Vi utgår från lagstiftningen och våra skyldigheter, men sedan tar vi steget längre och ser hur vi kan arbeta utöver det. En viktig bit är att identifiera de elever som utmanar mest, och kroka arm med olika myndigheter, som socialtjänst och polis, för att hitta nya lösningar. Detta är en stor styrka i Båstad – vi har tydliga strukturer över hela linjen och ett väldigt bra samarbete över gränserna, berättar skolchef Inga-Britt Henriksson.
Hon får medhåll av Jessica Arvidsson, tf. biträdande skolchef med ansvar för utvecklingsfrågor i Båstads kommun:
– Detta ger ett mer aggregerat sätt att jobba med frågorna. Genom bland annat Draftit ser vi mönster när det gäller olika typer av kränkningar. Helhetsperspektivet är viktigt och tillsammans blir vi bättre och bättre på att identifiera problem och hitta lösningar som fungerar. Vi vet att lärare uppskattar våra strukturer, säger hon.

Olika roller
Värdegrunden är tydligt prioriterad även på den högsta politiska nivån i utbildningsnämnd och kommunstyrelse. Det är viktigt att hålla isär de olika rollerna, menar Thomas Nerd, ordförande i utbildningsnämnden.
– Jag är inte inne i verksamhetsfrågorna och petar, utan som politiker ansvarar jag för policy och budget. Det är en framgångsfaktor när det finns tydliga roller, men att alla drar åt samma håll. Vi jobbar på olika sätt, men har alla samma fokus och prioriteringar, säger han.
Till syvende och sist handlar värdegrundsarbetet om att skapa studiero och göra det möjligt för eleverna att nå goda resultat. Lika viktigt är att medarbetarna har en bra arbetsmiljö, där de mår bra och trivs. I Båstad kan du som lärare fokusera på ditt viktiga uppdrag som pedagog och bli delaktig i att utveckla värdegrundsarbetet än mer. Här tar vi frågor om trygghet och trivsel på allvar!

Jobba som lärare med oss i Båstads skolor. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Båstads kommun – Barn & Skola

Båstads kommun arbetar sedan flera år tillbaka målmedvetet och fokuserat med värdegrundsfrågor på alla nivåer i verksamheten. Man använder det digitala verktyget Draftit med goda resultat och har transparens genom hela systemet. Elever är en viktig och drivande del i arbetet. För dig som är lärare innebär detta större arbetsro, trygghet och möjlighet att fokusera på kärnuppdraget – att undervisa!

Nyfiken? Läs mer på www.bastad.se

Möjligheter och variation i Mora

Lina Stickå, förstelärare och Inga-Lena Spansk, skolchef. Foto: Sara Lansgren
Lina Stickå, förstelärare och Inga-Lena Spansk, skolchef. Foto: Sara Lansgren
I Mora kommun pågår ett systematiskt kvalitetsarbete, med syftet att kontinuerligt skapa möjligheter för framsteg för såväl lärare som elever. Resultatet är en utvecklande arbetsmiljö med många intressanta karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Mora är platsen för aktiva pedagoger som trivs med sitt jobb och vill vara en del av att utveckla skolan. För Lina Stickå, förstelärare i matematik, var det en avgörande aspekt när hon valde att gå tillbaka till klassrummet från sitt jobb som rektor.
– Här har jag förmånen att både ta del av klassrummets alla utmaningar och vara delaktig i många utvecklingsfrågor. Mora har en stark vilja och tradition vad gäller att ständigt förbättras, och det tilltalar mig. Dessutom har kommunen etablerat många positiva stödfunktioner, såsom digitaliseringsstöd, ämneslag och studiepedagoger, som tagit över vissa kringuppgifter för lärarna, så man är aldrig ensam i sin yrkesroll.

Systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete
Satsningarna på utveckling genomsyrar kommunens verksamhet och märks inte minst på dess tydliga satsning på fortbildningsmöjligheter. Förutom ett långtgående samarbete med högskolan i Dalarna finns även möjligheter att vidareutbilda sig på andra lärosäten, men det görs också stora insatser på hemmaplan. Bland annat har kommunen tillsammans med högskolan i Dalarna lanserat så kallad arbetsintegrerad lärarutbildning, där studenter kan arbeta vid Moras skolor samtidigt som de utbildar sig till lärare.
– Vi driver ett systematiskt kvalitetsarbete som kommer alla parter till gagn. Stödet från Högskolan Dalarna har mynnat ut i Noretmodellen, ett lektionsupplägg vars syfte är att genom tydlighet och tillgänglighet skapa studiero och motivation för alla elever, berättar skolchefen Inga-Lena Spansk.

Det finns plats i Mora
Arbetet bedrivs med avstamp i kommunens värdegrund – alla är olika, och lika bra. Frågar man Inga-Lena är mottot en fundamental förutsättning för att kunna ta vara på alla de kompetenser och erfarenheter som finns inom kommunen.
– Till syvende och sist handlar satsningarna i Mora kommun om skolutveckling. Oavsett om man vill jobba med stora frågor eller med små, finns en plats för alla här i Mora, avslutar hon.

Läs mer om våra lediga tjänster inom Mora kommun, klicka här!

Mora kommun
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. En anledning till de goda resultaten är en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.

Mora kommun
Tel: 0250-260 00
E-post: mora.kommun@mora.se
www.morakommun.se

Hos oss ska varje barn kunna utvecklas till sitt bästa jag

Camilla Lönnegren, Camilla Follrud och Stig Hasselgård i Rebbelberga rektorsområde. Foto: Exakta Foto
Camilla Lönnegren, Camilla Follrud och Stig Hasselgård i Rebbelberga rektorsområde. Foto: Exakta Foto
– Vår vision är att skolan ska vara en mötesplats för lärande i glädje och gemenskap. Vi vill skapa lärmiljöer där varenda elev, utifrån sina förutsättningar, kan utvecklas till sitt bästa jag, säger rektor Stig T. Hasselgård, ansvarig för Rebbelberga rektorsområde.

Rebbelberga är ett stort rektorsområde i Ängelholm med en 1–6-skola. Här finns också förskoleklass och fritidshem samt en förberedelseklass för nyanlända F–6.
Verksamheten har en rik variation elever med ungefär 22 olika språkbakgrunder.
– Vår skola präglas av en samarbetskultur som genomsyrar hela verksamheten. Tillsammans arbetar vi för barnen och deras utveckling. Hela barnet, hela dagen och hela vägen är viktiga ledstjärnor i arbetet, säger Camilla Follrud, förskolechef.
Stig Hasselgård nickar instämmande.
– Vi tar ett helhetsgrepp kring barnen, från det att de börjar i förskolan till att de går ut sjätte klass. Även om det är olika verksamheter längs vägen kan vårdnadshavare känna trygghet i att ledning, pedagoger och andra medarbetare möter dem och har kunskap om deras barn.

Medledare
En av hörnstenarna i verksamheten är att all utveckling utgår från elevernas behov.
– Här pågår ständigt en rad olika utvecklingsprojekt som handlar om allt från IKT till nyanländas lärande, psykosocial och fysisk arbetsmiljö till trygghet i verksamheten. Vi ser våra medarbetare som medledare, att de är med i processerna och hjälper oss att leda framåt. Samtidigt är det viktigt att få göra det som man brinner för. Vi fördelar uppgifterna på olika individer utefter intresse, i syfte att skapa en allas angelägenhet. Finns det en vilja så finns det en väg, säger Camilla.
Att våga misslyckas är en del av den resan.
– Vi vill att våra lärare ska våga testa; även misslyckanden ger lärdomar som hjälper oss att utvecklas i den riktning vi önskar, fastslår Stig.
Att det systematiska kvalitetsarbetet vilar på vetenskaplig grund är en annan viktig del i verksamheten.
– Vi måste arbeta evidensbaserat. På så sätt kan vi skapa förståelse för vad vi gör, varför vi gör det och hur vi kan förfina vårt arbete för att nå våra mål och göra skillnad på riktigt. Vi vill vara en skola som möter alla elever, lär med dem och där alla barns utveckling ska vara maximerad, avslutar Camilla.

Ängelholms kommun
Rebbelberga är ett av flera rektorsområden i Ängelholm där alla arbetar med utveckling på vetenskaplig grund. Målet är att eleverna ska känna delaktighet, motivation och nå goda resultat. Vårt arbete har tydligt fokus på likvärdighet och att lärandet utvecklas när man känner glädje och gemenskap. Värdegrundsrelaterade frågor och att stärka barnen i att vilja, kunna och våga är av största vikt. Att utvecklas gemensamt och växa genom att ta ansvar är centrala begrepp i våra verksamheter.

Ängelholms kommun
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm
Tel: 0431-870 00
www.engelholm.se