Presentation

En lärmiljö för alla i Mark

Publicerad 29 januari 2016

Kenny Fredholm, verksamhetschef för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i Marks kommun.
Kenny Fredholm, verksamhetschef för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i Marks kommun.
I Marks kommun pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete för att skapa en skolmiljö anpassad för framtiden. Utbildningsväsendet präglas av en närhet mellan kollegor, mellan lärare och elever och mellan skola och samhälle med den gemensamma visionen En lärmiljö för alla.

För tre år sedan formulerade Marks kommun visionen En lärmiljö för alla. Syftet var att på allvar reformera grund- och gymnasieskolan på ett sätt som tydligare möter elevernas individuella behov och skapar möjligheter för personalen att omformulera pedagogiska metoder och arbetssätt för att vara så inkluderande som möjligt.
– En lärmiljö för alla omfattar alla aspekter av skolväsendet, såväl stöd till elever och elevhälsa som forskning och kvalitetsarbete för de anställda. Det är en enorm men mycket intressant utmaning och visionen är riktmärket i alla satsningar vi gör, berättar Kenny Fredholm, verksamhetschef för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i Marks kommun.

Utvecklar sina arbetssätt
Kommunen har ett treårigt samarbete med Borås högskola, där målet är att konkretisera just vad En lärmiljö för alla ska innebära i praktiken och skapa en gemensam begreppsapparat.
– Förvaltningsledning, rektorer, förskolechefer, förstelärare och specialpedagoger möter forskare från Borås minst två gånger per termin och arbetar teoretiskt kring vad inkludering egentligen är och står för, samt för att etablera en grund att stå på inför förbättringsarbetet. Samarbetet har medfört såväl kontinuitet som stabilitet i utvecklingen av våra arbetssätt.

Konkurrenskraftig löneutveckling
Kvalitetsarbetet har legat till grund för att Marks kommun tagit ett jättekliv uppåt i Lärarförbundets skolranking och i kombination med riktade målsättningar för samtlig personal från politiskt håll arbetar kommunen för att skapa en konstruktiv arbetsmiljö med konkurrenskraftiga villkor.
– Det är nära till allt i Mark och det drar vi nytta av genom att skapa bra kommunikationskanaler mellan alla inblandade parter. Från politiskt håll satsas det dessutom tydligt på både vidareutbildning och löneutveckling och det återspeglas i det dagliga arbetet. Medarbetarna trivs i Mark, avslutar Kenny Fredholm.

Marks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorgen och alla skolor från förskola upp till gymnasienivå, inklusive vuxenutbildningen. Barn och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheten. Förvaltningen stödjer såväl den politiska nivån med beslutsunderlag som förskolechefer, rektorer och administration på enheterna.

Marks kommun
511 80 Kinna
Tel: 0320-21 70 00
E-post: markskommun@mark.se
www.mark.se

mark_Mark Vapen