Presentation

Motala – en lagom stor skolkommun med en skola för alla

Publicerad 29 januari 2016

Lotta Gemfors, gymnasierektor i Motala.
Lotta Gemfors, gymnasierektor i Motala.
Motala är en naturskön kommun vid Vätterns strand med god livskvalitet. Här finns skolor som satsar på lärares utveckling, alla elevers rätt till en skolgång utifrån deras individuella behov samt kvalificerade pedagogiska kartläggningar av nyanlända elever.

– Sedan tre år tillbaka utbildar vi all personal i samtliga skolor samt kommunens fritids- och kulturverksamhet inom ESFA, En skola för alla. Genom att tänka brett och utbilda såväl lärare som övrig skolpersonal och medarbetare på fritidsgårdar, simhallar och bibliotek utbildar vi de som kommer i kontakt med våra elever, säger Lotta Gemfors, gymnasierektor i Motala.
Målsättningen med ESFA är att öka kunskapen, arbeta med attityder och bemötande kring elever med olika typer av neuropsykiatriska funktionshinder, bland annat med hjälp av ICDP. Det skapar en bred samsyn som ger en välgrundad förståelse för samtliga behov.
– All personal ska känna sig bekväm i mötet med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är också viktigt att dessa elever känner att vi förstår och synliggör deras behov, säger Lotta Gemfors.

Välfungerande verksamhet
I Motala kommun finns mottagningsenheten Bryggan, där pedagogiska kartläggningar genomförs på samtliga nyanlända skolbarn. Kartläggningarna bidrar till att eleverna inleder sin svenska skolgång på rätt pedagogiska nivå.
– Bryggan är en välfungerande verksamhet som ökar nyanländas förutsättningar att hamna rätt från början och samtidigt få ut mesta möjliga av sin utbildning. De pedagogiska kartläggningarna stärker dessutom våra skolor när de välkomnar nyanlända, säger Lotta Gemfors.
Elevantalet i Motala kommun ökar stadigt, inte minst eftersom kommunen på senare tid tagit emot många nyanlända. Kommunens skolor samarbetar med Linköpings universitet och pendlingsmöjligheterna från bland annat Linköping är mycket goda.
– Motala är en boendeort med en bredd av boendemöjligheter, från villor vid Vätterns strand till centralt belägna hyreshusområden. Kommunen präglas av ett levande föreningsliv och en mycket god tillgång till olika typer av friluftsområden. En fördel med att bo och verka som lärare i Motala kommun är att kommunen är tillräckligt stor för att kunna erbjuda många utvecklingsvägar och samtidigt tillräckligt småskalig för att synliggöra varje individ, säger Lotta Gemfors.

Motala kommun
• 43 000 invånare.
• 3 500 anställda inom kommunen.
• Årets cykelfrämjarkommun 2015.
• Huvudort för Vätternrundan och Göta kanal.
• Varamobaden – Nordens största insjöbad.
www.motala.se

www.motala.se